بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مجید اکبری


موارد یافت شده: 17

1 - A Novel Method for Optimal Control of Piecewise Affine Systems Using Semi-Definite Programming (چکیده)
2 - Distributed finite-time control for arbitrary switched nonlinear multi-agent systems: an observer-based approach (چکیده)
3 - Optimal Control of Piecewise Affine Systems (چکیده)
4 - مباحثی در کنترل بهینه سیستمهای قطعه ای آفین (چکیده)
5 - اثر خصوصیات توده‎سنگ بر خردایش ناشی از آتشباری معادن سنگ آهن ایران مرکزی (چکیده)
6 - بررسی توزیع تنش برشی در کانال مستطیلی روباز با زبری های نامتقارن (چکیده)
7 - Investigation of flexural strength and elastic modulus of three CAD/CAM dental ceramics (چکیده)
8 - Blastability evaluation for rock mass fragmentation in Iran central iron ore mines (چکیده)
9 - بررسی پایداری جسم شناور دو بعدی با قاعده مربعی (چکیده)
10 - Assessment and Classification of Rock Mass Properties in Iran Central Iron Ore Mines (چکیده)
11 - پیش بینی نرخ نفوذ TBMبا استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی متروی تبریز) (چکیده)
12 - مقایسه اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر اجرای تکلیف تعادلی (چکیده)
13 - Seismic microzonation of Mashhad city, northeast Iran (چکیده)
14 - ارزیابی اثرات ساختگاه در شرق شهر مشهد با استفاده از ریزارتعاشات (چکیده)
15 - ریزپهنه بندی لرزهای غرب شهر مشهد با استفاده از ریز ارتعاشات (چکیده)
16 - بررسی تغیرات , Vs30 و رده بندی لرزه ای خاک در شمال شهر مشهد (چکیده)
17 - مطالعه پتانسیل تغذیه مصنوعی آبخوان حوضه آبریز سماخون (چکیده)