بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مرضیه امینی


موارد یافت شده: 9

1 - تاثیر و بررسی عملکرد حمل ونقل عمومی در توسعه پایدار شهری نمونه موردی: شهر بیرجند (چکیده)
2 - Analysis the Relation between Emotional Intelligence Components and Employee Performance (چکیده)
3 - بررسی رابطه رفتارشهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان نمونه موردی: شهرداری منطقه پنج مشهد (چکیده)
4 - Survey of High Rise Construction Vulnerability and Changing Aggregation in Urban Designs Case Study: Mashhad district 1 (چکیده)
5 - ﺳﻨﺠﺶ و بررسی تاثیر عوامل موثر بر ﺗﻮﺳﻌه ﮔﺮدﺷﮕﺮی (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن قائن) (چکیده)
6 - تحلیل اصول و ملاحظات امنیتی در زیرساخت حمل و نقل شهری در کلانشهرهای ایران (چکیده)
7 - تحلیل اصول و ملاحظات امنیتی در زیر ساخت حمل و نقل شهری در کلانشهرهای ایران (چکیده)
8 - A survey on recreation management approach for central settings of Mashhad, before and after Islamic Revolution (Case study: Samen Region) (چکیده)
9 - ارزیابی میزان مشارکت ذینفعان در مقاوم سازی بافت های فرسوده در مقابل بحران های طبیعی: نمونه موردی کوی سیّدی شهر مشهد (چکیده)