بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مریم نصرتی


موارد یافت شده: 9

1 - شناسایی ژن موثر در دوقلوزایی -FecB- در گوسفندان بومی ایران (چکیده)
2 - Cloning the complimentary DNA of bovine somatotropin -bST- gene in E.coli (چکیده)
3 - بررسی فاز عدم تعادل لینکاژی بر روی کروموزوم شماره 6 گاو‌های نژاد هلشتاین (چکیده)
4 - بررسی تنوع ساختار کروموزومی در ژنوم گاو های هلشتاین با استفاده از بسته نشانگری ‏‎50K (چکیده)
5 - random regresion model to estimate test-day milk yield genetic parameters of Iranian Holesteins (چکیده)
6 - ارزیابی ژنتیکی و برآورد روند صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز چند متغیره (چکیده)
7 - Effect of PMSG Doses on Reproductive Performance of Kurdi Ewes Artificially Inseminated during Breeding Season (چکیده)
8 - اثر تیمار پروژسترون و سطوح مختلف هورمون PMSG بر پارامتر های تولید مثلی گوسفند کردی در فصل جفت گیری (چکیده)
9 - برآورد اجزای واریانس و وراثت پذیری صفت انحراف معیار شیر روز آزمون گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (چکیده)