بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهدی معارف دوست


موارد یافت شده: 11

1 - Elastoplastic buckling analysis of rectangular thick plates by incremental and deformation theories of plasticity (چکیده)
2 - Elastic/plastic buckling analysis of skew plates under in-plane shear loading with incremental and deformation theories of plasticity by GDQ method (چکیده)
3 - Elastic/plastic Buckling Analysis of Skew Thin Plates based on Incremental and Deformation Theories of Plasticity by using Generalized Differential Quadrature Method (چکیده)
4 - Elastic/plastic buckling of isotropic thin plates subjected to uniform and linearly varying in-plane loading using incremental and deformation theories (چکیده)
5 - تحلیل کمانش الاستوپلاستیک صفحات مستطیلی به کمک تئوریهای پلاستیسیته تغییرشکل و نموی (چکیده)
6 - Elastoplastic buckling analysis of plates involving free edges by deformation theory of plasticity (چکیده)
7 - مقایسه تئوریهای تغییرشکل و نموی در تحلیل کمانش الاستوپلاستیک صفحات نازک مستطیلی به کمک روش یک چهارم تفاضلی تعمیم یافته (چکیده)
8 - Simulation and analysis of hot forging for industrial locking gear elevators (چکیده)
9 - شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری داغ دنده قفل کن بالابرهای صنعتی (چکیده)
10 - شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری سرد پیچ اویل پمپ پیکان (چکیده)
11 - بررسی ارتعاشات کابل کیلومتر شمار پژو RD (چکیده)