بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهوش سیفعلی


موارد یافت شده: 13

1 - خصوصیات ریخت شناسی ماهی خیاطه Alburnoides Jeitteles (1861) Actinoptergii: Cyprinidae در رودخانه تبارک آباد خراسان رضوی (چکیده)
2 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
3 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
4 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
5 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
6 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
7 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
8 - تحلیل شبکه هاپلوتایپی در ماهی خیاطه حوضه جنوبی دریای خزر (چکیده)
9 - تخمین زمان واگرایی در باربهای مالزی با استفاده از ژن سیتوکروم (چکیده)
10 - تخمین زمان واگرایی در بارب های مالزی با استفاده از ژن سیتوکروم (چکیده)
11 - فیلوژنی ماهیان خیاطه در ایران بر اساس ریخت سنجی هندسی واطلاعات مولکولی (چکیده)
12 - بازنگری ارایه شناختی جنس Puntius در میان کیور ماهیان جنوب شرق آسیا (چکیده)
13 - ارزیابی کارایی مارکرهای شناسانگر میتوکندری و هسته ای در بارب های مالزی(کپورماهیان: Puntius ) (چکیده)