بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: نجمه محمدی


موارد یافت شده: 15

1 - دزسنجی کودکان تحت تصویربرداری با روش SPECT و رادیوداروی 99m Tc -DMSA (چکیده)
2 - دزسنجی فانتوم کودک ایرانی و UF با رادیوداروی 18F-FDG در تصویربرداری PET (چکیده)
3 - Designing the proper neutron shield for patients undergoing the radiotherapy with high-energy linacs (چکیده)
4 - مدولاسیون زاویه ای برخط شدت جریان سی تی در تصویربرداری سی تی (چکیده)
5 - Patient-specific voxel phantom dosimetry during the prostate treatment with high-energy linac (چکیده)
6 - Neutron spectrometry and determination of neutron contamination around the 15 MV Siemens Primus LINAC (چکیده)
7 - Neural network unfolding of neutron spectrum measured by gold foil-based Bonner sphere (چکیده)
8 - A Monte Carlo study for photoneutron dose estimations around the high-energy linacs (چکیده)
9 - Assessment of neutron shielding effect on photoneutron dose reduction produced in high-energy linear accelerator (چکیده)
10 - محاسبه و تخمین دز نوترون رسیده به بیمار تحت پرتودرمانی با شتابدهنده خطی پرانرژی با استفاده از کد MCNPX (چکیده)
11 - محاسبه و تأیید تجربی تابع پاسخ سیستم طیف سنج کره بانر (چکیده)
12 - بهینه سازی سیستم فعالسازی نوترونی، IVNAA، از نظر نوع هم خط ساز و پیش کندکننده و دزیمتری آن (چکیده)
13 - طراحی هم خط ساز بهینه برای دستگاه IVNAA (چکیده)
14 - Designing and Optimization of Neutron Dosimeter (چکیده)
15 - انتخاب طیف فرودی جهت افزایش یکنواختی توزیع عمقی نوترون حرارتی در فانتوم مکعب آب (چکیده)