بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: هاشم امینی طوسی


موارد یافت شده: 16

1 - مزیت های نسبی سیستم ساختمانی قاب سبک فولادی (LSF) در کاهش تولید ضایعات ساختمانی و مخاطرات زیست محیطی ناشی از آن (چکیده)
2 - مطالعه ی گونه های گیاهی مناسب نمای سبز به‌ منظور کاهش تراز شدت صوت (چکیده)
3 - بررسی کاهش و مدیریت آلودگی صوتی با کاربست فضای سبز شهری در کلانشهر مشهد (چکیده)
4 - ارزیابی و مطالعه خطرها و تهدیدات در تونل های درون شهری(با محوریت آتش سوزیهای غیر عمدی) (چکیده)
5 - بررسی و مطالعه تحلیلی علل وقوع تصادفات جرحی، فوتی و خسارتی سال 1389 شهر مشهد و ارائه راهکارها (چکیده)
6 - بررسی پوسته های بتنی باینی (چکیده)
7 - تحلیل و بررسی پتانسیل صنعت ساختمان در کنترل و کاهش تغییرات اقلیمی و ارائه رهیافت هایی مبتنی بر معماری پایدار (چکیده)
8 - ارزیابی فناوریهای نوین ساختمان از منظر معماری و انرژی (چکیده)
9 - عوامل موثر بر ایمنی تقاطعات همسطح شهری(مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
10 - مدیریت آلودگی صوت با رویکرد کاهش ترافیک (چکیده)
11 - تحلیل ومقایسه تطبیقی ایمنی در راه های ایران و کشورهای توسعه یافته در سال های1390و1391(مطالعه موردی:استان خراسان رضوی) (چکیده)
12 - بررسی علل تامه تصادفت جرحی وفوتیبه تفکیک محدوده های سنی رانندگان در کلانشهرها(مطالعه موردی کلانشهر مشهددر سال 1389) (چکیده)
13 - بررسی نقش آلودگی هوا و صوت دربرنامه ریزی و مدیریت شهری (چکیده)
14 - پدافند غیر عامل در معماری وشهرسازی (چکیده)
15 - کاربرد سامانه های هوشمند در حمل و نقل عمومی شهری (چکیده)
16 - بررسی ایمنی ترافیک در ایران و ارو پا(نمونه مورد مطالعه شهر مشهد) (چکیده)