بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ALI DINI


موارد یافت شده: 8

1 - The kinetics of colour degradation, chlorophylls and xanthophylls loss in pistachio nuts during roasting process (چکیده)
2 - Size-dependent analysis of a functionally graded piezoelectric micro-cylinder based on the strain gradient theory with the consideration of flexoelectric effect: plane strain problem (چکیده)
3 - Effects of van der Waals forces on hygro-thermal vibration and stability of fluid-conveying curved double-walled carbon nanotubes subjected to external magnetic field (چکیده)
4 - تاثیر دما و سرعت جریان هوا بر سینتیک فرآیند برشته کردن پسته با هوای داغ (چکیده)
5 - Hygro-thermo-electro-elastic response of a functionally graded piezoelectric cylinder resting on an elastic foundation subjected to non-axisymmetric loads (چکیده)
6 - حل عمومی برای تنش‌های هایگروترمال در یک سیلندر پیزوالکتریک تابعی واقع بر بستر الاستیک تحت بارگذاری‌های غیرمتقارن (چکیده)
7 - بررسی سینتیک خشک شدن پسته در فرایند برشته کردن با هوای گرم (چکیده)
8 - بررسی تاثیر نوع کشت آغازگر, دمای گرمخانه گذاری و pH نهایی محصول بر خواص کیفی و رئولوژیکی دوغ پروبیوتیک (چکیده)