بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Alaaeddin Alsaleh


موارد یافت شده: 11

1 - The Impact of mercuric toxicity in saline soil on growth and some of enzymes in Turnip (Brassica rapa L.) (چکیده)
2 - Impact of Mercuric Toxicity in Saline Soil on Growth and Some of Enzymes in Turnip Plants (چکیده)
3 - Impact of Pseudomonas putida Inoculation on Alleviating Mercury Stress in Turnip Planted on a Saline Soil (چکیده)
4 - Impact of organic and inorganic materials on total mercury distribution in saline soil profile (چکیده)
5 - Effect of humic acid and zeolite on uptake and translocation of mercury by turnip plant in asaline soil (چکیده)
6 - The effect of mercuric toxicity in saline soil on growth, soluble sugars, photosynthetic pigments and some of enzymes in Turnip (چکیده)
7 - Mercury Behavior in Saline Soil Containing Humic Acid and Zeolite (چکیده)
8 - بررسی تاثیر اسید هیومیک بر غلظت جیوه در زه آب خاک شور (چکیده)
9 - اثر مقایر مختلف لجن فاضلاب و کلات اهن بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه خردل هندی (چکیده)
10 - تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر فراهمی آهن و برخی عناصر کم مصرف خاک (چکیده)
11 - اثر لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر خصوصیات فیزیکی خاکهای آهکی (چکیده)