بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Reza Fakhari


موارد یافت شده: 8

1 - Organobase-catalyzed one-pot three-component synthesis of novel pyrano[2,3-d][1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine derivatives (چکیده)
2 - Efficient synthesis of novel pyrano[2,3- d ]pyrido[1,2- a ]pyrimidine derivatives via isocyanide-based three-component reactions (چکیده)
3 - Efficient synthesis of novel spiro[indole-3,6'- pyrano[2,3-d][1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine derivatives through an organobase-catalyzed, three- component reaction (چکیده)
4 - Efficient synthesis of novel tricyclic fused pyranothiazolopyrimidine derivatives via isocyanide-based three-component reactions (چکیده)
5 - Diastereoselective synthesis of highly functionalized quinolizines via a pyridine-based three-component reaction and a DFT investigation on the reaction mechanism (چکیده)
6 - Diastereoselective synthesis of 5-iminooxazolines and their subsequent transformation to α,α-disubstituted dipeptide esters: a formal [4+1] cycloaddition reaction of cyclohexyl isocyanide and Z-alkyl-α-benzoyl amino-acrylates (چکیده)
7 - Three-component reactions of isocyanides, dialkyl acetylenedicarboxylates, and trans-cinnamoyl chlorides for the synthesis of highly functionalized 2-vinyl furans (چکیده)
8 - An efficient regioselective synthesis of highly functionalized 3-oxo-2,3-dihydro-5H-thiazolo[3,2-a]pyrimidines via an isocyanide-based three-component reaction (چکیده)