بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Reza Fathi


موارد یافت شده: 32

1 - مطالعه تجربی ساخت فیلامنت نانولوله کربن جهت استفاده در پرینت سه بعدی کرنش سنج (چکیده)
2 - تاثیر چسبندگی بین لایه های قطعات ساخته شده با پرینتر سه بعدی در شبیه سازی شکست خستگی (چکیده)
3 - مطالعه رفتار جذب انرژی قطعات ساخته شده به روش پرینت سه بعدی (چکیده)
4 - Mechanical and failure analysis of thick composites under hygrothermal conditions by a novel coupled hygro-thermo-mechanical multiscale algorithm (چکیده)
5 - A novel multiscale parallel finite element method for the study of the hygrothermal aging effect on the composite materials (چکیده)
6 - Free vibration analysis of a shape memory alloy beam with pseudoelastic behavior (چکیده)
7 - Optimal Idle Speed Control of a Natural Aspirated Gasoline Engine Using Bio-inspired Meta-heuristic Algorithms (چکیده)
8 - Multi-objective optimal structural design of composite superstructure using a novel MONMPSO algorithm (چکیده)
9 - Hygrothermal degradation of elastic properties of fiber reinforced composites: A micro-scale finite element analysis (چکیده)
10 - Dynamic analysis of a shape memory alloy beam with pseudoelastic behavior (چکیده)
11 - ساخت وتحلیل داربست ساخته شده به وسیله الگوی خرپای سه بعدی و روش پرینت سه بعدی (چکیده)
12 - شبیه سازی المان محدود فرایند خروج گود و مقایسه نتایج با تست های آزمایشگاهی و مدل جت بیرخوف (چکیده)
13 - Experimental Hysteresis Identification and Micro-position Control of a Shape-Memory-Alloy Rod Actuator (چکیده)
14 - Numerical study of the stand-off distance and liner thickness effect on the penetration depth efficiency of shaped charge process (چکیده)
15 - Layered manufacturing of a three-dimensional polymethyl methacrylate (PMMA) scaffold used for bone regeneration (چکیده)
16 - Design and experimental comparison of a new attitude estimation algorithm for accelerated rigid body (چکیده)
17 - Effects of surface energy on vibration characteristics of double-walled piezo-viscoelastic cylindrical nanoshell (چکیده)
18 - Non-linear Frequency Response and Stability Analysis of Piezoelectric Nanoresonator Subjected to Electrostatic Excitation (چکیده)
19 - Nonlinear dynamic response and frequency analysis of the FG-PCNS with surface energy effects (چکیده)
20 - Pull-in instability and nonlinear vibration analysis of electrostatically piezoelectric nanoresonator with surface/interface effects (چکیده)
21 - Nonlinear dynamics and stability analysis of piezo-visco medium nanoshell resonator with electrostatic and harmonic actuation (چکیده)
22 - A comprehensive investigation into the performance, robustness, scalability and convergence of chaos-enhanced evolutionary algorithms with boundary constraints (چکیده)
23 - An Optimal Defect-free Synthesis of Four-bar Mechanisms by Using Constrained APT-FPSO Algorithm (چکیده)
24 - An experimental and numerical investigation on active compliant joint made by shape memory alloy actuator (چکیده)
25 - Adaptive particularly tunable fuzzy particle swarm optimization algorithm (چکیده)
26 - The effects of nonlocal and surface/interface parameters on nonlinear vibrations of piezoelectric nanoresonator (چکیده)
27 - Experimental and numerical investigation of polymethyl methacrylate scaffolds for bone tissue engineering (چکیده)
28 - Nonlinear vibration and stability analysis of double-walled piezoelectric nanoresonator with nonlinear van der Waals and electrostatic excitation (چکیده)
29 - Design and Analysis of Porous Functionally Graded Femoral Prostheses with Improved Stress Shielding (چکیده)
30 - Three-dimensional printing of truss-like structure for use in scaffold: Experimental, numerical, and analytical analyses (چکیده)
31 - Hydroelastic analysis of surface gravity wave interacting with elastic plate resting on a linear viscoelastic foundation (چکیده)
32 - Adaptive predictive control of a novel shape memory alloy rod actuator (چکیده)