بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Salari


موارد یافت شده: 8

1 - Reply to comments on “Optimization and parametric analysis of a nanofluid based photovoltaic thermal system: 3D numerical model with experimental validation”, energy conversion and management (2018); 160: 93–108, by M. Hosseinzadeh, A. Salari, M. Sardarabadi, M. Passandideh-Fard (چکیده)
2 - مقایسه زوایای مفصل اندام تحتانی حین فرود از گام رژه و انعطاف پذیری در سربازان با و بدون شین اسپلینت (چکیده)
3 - Optimization and parametric analysis of a nano fluid based photovoltaic thermal system: 3D numerical model with experimental validation (چکیده)
4 - FLOW PATTERNS AND WALL SHEAR STRESS DISTRIBUTION IN HUMAN VERTEBROBASILAR SYSTEM: A COMPUTATIONAL STUDY TO INVESTIGATE SMOKING EFFECTS ON ATHEROSCLEROTIC STENOSIS AT DIFFERENT AGES (چکیده)
5 - بررسی پارامتری یک سیستم فتوولتاییک حرارتی بر پایه نانوسیال با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
6 - بررسی عددی و تجربی بهینه سازی سیستم فتوولتاییک حرارتی با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
7 - شبیه ‌سازی دارو رسانی هدفمند در سیستم ورتبروبازیلار توسط میکرو ذرات آهن-کربن، تحت تاثیر میدان مغناطیسی (چکیده)
8 - تاثیر افزایش سن بر مناطق مستعد گرفتگی در سیستم ورتبروبازیلار: مطالعه معیار شاخص برش نوسانی و تنش برشی میانگین دیواره (چکیده)