بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Saeedi


موارد یافت شده: 13

1 - Simultaneous modeling and structural analysis of curvilinearly stiffened plates using an isogeometric approach (چکیده)
2 - تحلیل کمانش ورقهای تقویتشده به روش آیزوژئومتریک (چکیده)
3 - Kerosene wick lamp flame deformation in gradient magnetic fields (چکیده)
4 - Influence of Gradient Magnetic Field on Quenching and Elongating Diffusion Flame (چکیده)
5 - بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر زاویه چرخش هوای ورودی بر دما و تشکیل آلاینده های CO و NO در یک کوره سوخت مایع (چکیده)
6 - شبیه سازی عددی حرکت قطرات آب در یک جت مغشوش هوا برخورد کننده به صفحه تخت دما ثابت و اثر قطرات بر انتقال حرارت (چکیده)
7 - بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر زاویه چرخش هوای ورودی بر تشکیل آلاینده های NOx ،CO و دوده (چکیده)
8 - The Effect of CALL Programs on Learning Grammatical Features by the Third-grade Iranian Junior High School Students (چکیده)
9 - Application of Multi-Objective Optimization for Pollutants Emission Control in an Oil-Fired Furnace (چکیده)
10 - مطالعه عددی اثر مه در انتقال حرارت یک جت مغشوش هوا برخوردی به صفحه تخت دما ثابت (چکیده)
11 - مقایسه ترکیب مدل‌های توربولانس با مدل‌ احتراق در پیش‌گویی میدان جریان و دمای محفظه احتراق استوانه‌ای با سوخت مایع (چکیده)
12 - مطالعه عددی و مقایسه مدل‌های احتراق در پیش‌گویی دمای محفظه احتراق استوانه‌ای با سوخت مایع (چکیده)
13 - MEASUREMENTS AND MODELING OF SOOT AND CO POLLUTANT EMISSIONS IN A LARGE OIL FIRED FURNACE (چکیده)