بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Alireza Araghi


موارد یافت شده: 27

1 - Assessment of 30 gridded precipitation datasets over different climates on a country scale (چکیده)
2 - ارزیابی دقت مقادیر بارش روزانه TRMM، GPM، ERA5 و PERSIANN در استان خراسان رضوی (چکیده)
3 - Projecting future reference evapotranspiration in Iran based on CMIP6 multi-model ensemble (چکیده)
4 - Evaluation of TerraClimate gridded data across diverse climates in Iran (چکیده)
5 - Evaluation of MSWX gridded data for modeling of wheat performance across Iran (چکیده)
6 - Spatiotemporal changes in Iranian rivers’ discharge (چکیده)
7 - Assessment of nine gridded temperature data for modeling of wheat production systems (چکیده)
8 - Evaluation of multiple gridded solar radiation data for crop modeling (چکیده)
9 - Effect of wind speed variation on rainfed wheat production evaluated by the CERES-Wheat model (چکیده)
10 - Investigation of satellite-related precipitation products for modeling of rainfed wheat production systems (چکیده)
11 - برآورد دمای خاک با استفاده از مدل‌های ترکیبی بر پایه تبدیل موجک گسسته (چکیده)
12 - Comparison of wavelet-based hybrid models for the estimation of daily reference evapotranspiration in different climates (چکیده)
13 - Iran's Groundwater Hydrochemistry (چکیده)
14 - Variability in snowfall/total precipitation-day ratio in Iran (چکیده)
15 - Associations between large-scale climate oscillations and land surface phenology in Iran (چکیده)
16 - Projections of future soil temperature in northeast Iran (چکیده)
17 - Analyzing trends of days with low atmospheric visibility in Iran during 1968–2013 (چکیده)
18 - Spatiotemporal variations of aridity in Iran using high‐resolution gridded data (چکیده)
19 - Forecasting Soil Temperature Based on Surface Air Temperature Using Wavelet-Artificial Neural Network (چکیده)
20 - Detecting soil temperature trends in Northeast Iran from 1993 to 2016 (چکیده)
21 - Association between three prominent climatic teleconnections and precipitation in Iran using wavelet coherence (چکیده)
22 - Detection of trend in days with thunderstorms in Iran Over the Past five decades (چکیده)
23 - Detection of trends in days with extreme temperatures in Iran from 1961 to 2010 (چکیده)
24 - بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل روند و شناسایی الگوهای نوسانی دما (چکیده)
25 - Using wavelet transforms to estimate surface temperature trends and dominant periodicities in Iran based on gridded reanalysis data (چکیده)
26 - بررسی تشابه الگوهای نوسانی دما و بخارآب با استفاده از تبدیل موجک گسسته (چکیده)
27 - بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل همبستگی بسامدی رطوبت نسبی (چکیده)