بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amirreza Masoodi


موارد یافت شده: 21

1 - واکاوی ناخطی هندسی تیر خمیده به کمک یک جزء تیر سه گرهی نوین بر پایه ی تعداد و موقعیت بهینه ی نقطه های درون یابی میدان کرنش (چکیده)
2 - Shell instability analysis by using mixed interpolation (چکیده)
3 - Linear and geometrically nonlinear analysis of plane structures by using a new locking free triangular element (چکیده)
4 - An efficient mixed interpolated curved beam element for geometrically nonlinear analysis (چکیده)
5 - Nonlinear vibration analysis of carbon nanotube reinforced composite plane structures (چکیده)
6 - Lateral-torsional buckling of functionally graded tapered I-beams considering lateral bracing (چکیده)
7 - Tapered beam–column analysis by analytical solution (چکیده)
8 - Vibration and static analysis of cracked and non-cracked non-prismatic frames by force formulation (چکیده)
9 - A novel cable element for nonlinear thermo-elastic analysis (چکیده)
10 - Geometrically nonlinear analysis of FG doubly-curved and hyperbolical shells via laminated by new element (چکیده)
11 - Stability Analysis of Frame Having FG Tapered Beam–Column (چکیده)
12 - Static analysis of functionally graded non-prismatic sandwich beams (چکیده)
13 - Stability and free vibration analysis of tapered sandwich columns with functionally graded core and flexible connections (چکیده)
14 - On the shell thickness-stretching effects using seven-parameter triangular element (چکیده)
15 - Exact natural frequencies and buckling load of functionally graded material tapered beam-columns considering semi-rigid connections (چکیده)
16 - Nonlinear dynamic analysis and natural frequencies of gabled frame having flexible restraints and connections (چکیده)
17 - تحلیل ارتعاش آزاد قابهای فولادی فضاکار با نرمی پیوند (چکیده)
18 - Nonlinear static analysis of cable-stayed bridge considering semirigid connections (چکیده)
19 - Pushover analysis of gabled frames with semi-rigid connections (چکیده)
20 - Free Vibration Analysis of Gabled Frame Considering Elastic Supports and Semi-Rigid Connections (چکیده)
21 - بررسی روش تحلیل بار افزون غیرخطی در قابهای فولادی شیب دار دارای اعضای نامنشوری (چکیده)