بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amirreza Masoodi


موارد یافت شده: 66

1 - Improving composite cable performance: Nonlinear thermo-elastic analysis with temperature-dependent pretension and 3D cable elements (چکیده)
2 - Enhancing Mechanical Behavior and Energy Dissipation in Fiber-Reinforced Polymers through Shape Memory Alloy Integration: A Numerical Study on SMA-FRP Composites under Cyclic Tensile Loading (چکیده)
3 - Unveiling the potential of an evolutionary approach for accurate compressive strength prediction of engineered cementitious composites (چکیده)
4 - اثر میرایی خاک رس متراکم بر روی فشار لرزهای خاک اطراف سازه زیرزمینی تحت اثر زلزله میدان نزدیک (چکیده)
5 - Free-damped vibration tangential wave responses of FG-sandwich merged hemispherical-cylindrical shells under effects of artificial springs at merging and boundary conditions (چکیده)
6 - Thermal Frequency Analysis of Double CNT-Reinforced Polymeric Straight Beam (چکیده)
7 - Nonlinear Regression Prediction of Mechanical Properties for SMA-Confined Concrete Cylindrical Specimens (چکیده)
8 - Analyzing FG shells with large deformations and finite rotations (چکیده)
9 - Nonlinear analysis of FG-sandwich plates and shells (چکیده)
10 - Free vibration of porous graphene oxide powder nano-composites assembled paraboloidal-cylindrical shells (چکیده)
11 - An efficient curved beam element for thermo-mechanical nonlinear analysis of functionally graded porous beams (چکیده)
12 - Nonlinear static analysis of cable-stayed bridge considering semirigid connections (چکیده)
13 - تحلیل ارتعاش آزاد قاب های فولادی فضاکار با نرمی پیوند (چکیده)
14 - Circumferential vibration analysis of nano-porous-sandwich assembled spherical-cylindrical-conical shells under elastic boundary conditions (چکیده)
15 - On the Seismic Evaluation of Steel Frames Laterally Braced with Perforated Steel Plate Shear Walls Considering Semi-Rigid Connections (چکیده)
16 - Wave frequency responses estimate of the nanocomposite linked hemispherical-conical shell underwater-like bodies with the impacts of two types of graphene-based nanofillers (چکیده)
17 - Free-damped vibration analysis of Graphene Nano-Platelet nanocomposite Joined Conical-Conical-Cylindrical Shell marine-like structures (چکیده)
18 - On the frequencies of graphene nanoplatelet agglomerated nanocomposite paired paraboloidal-cylindrical shells under arbitrary boundary conditions (چکیده)
19 - Vibrational behavior of exponentially graded joined conical-conical shells (چکیده)
20 - Geometric and Material Nonlinear Analyses of Trusses Subjected to Thermomechanical Loads (چکیده)
21 - On vibrational-based numerical simulation of a jet engine cowl shell-like structure (چکیده)
22 - اثر سختی ترکیبی پیچشی- خمشی روی رفتار نوسانی تیرهای نامنشوری تابعی درجه‌ای در راستای طولی (چکیده)
23 - Fully nonlinear finite element analysis of pre-stressed transmission poles using corotational tapered beam element (چکیده)
24 - Seismic assessment of irregular RC frames with tall ground story incorporating nonlinear soil–structure interaction (چکیده)
25 - Lateral-Torsional Buckling of a Bidirectional Exponentially Graded Thin-Walled C-Shaped Beam (چکیده)
26 - A comprehensive shell approach for vibration of porous nano-enriched polymer composite coupled spheroidal-cylindrical shells (چکیده)
27 - Natural frequency analysis of FG-GOP/ polymer nanocomposite spheroid and ellipsoid doubly curved shells reinforced by transversely-isotropic carbon fibers (چکیده)
28 - The effect of geometric properties on the compressive strength of short circular CFDST columns (چکیده)
29 - On the circumferential wave responses of connected elliptical-cylindrical shell-like submerged structures strengthened by nano-reinforcer (چکیده)
30 - Differential quadrature technique for frequencies of the coupled circular arch–arch beam bridge system (چکیده)
31 - Analytical solution for optimum location of belt truss based on stability analysis (چکیده)
32 - Agglomerated impact of CNT vs. GNP nanofillers on hybridization of polymer matrix for vibration of coupled hemispherical-conical-conical shells (چکیده)
33 - اثر خمیدگی الیاف و تخلخل بر روی ویژگیهای مکانیکی کشسان نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله های کربنی بر پایه ی روش چند مقیاسی موری-تاناکا (چکیده)
34 - مطالعه عددی پیشبینی ظرفیت بحرانی برشی دال های بتنی مرکب و مقایسه نتایج با نمونه آزمایشگاهی (مطالعه موردی) (چکیده)
35 - مقایسه عددی رفتار چرخه ای مدل های مختلف میراگر فلزی شکاف دار (چکیده)
36 - Multifunctional trace of various reinforcements on vibrations of three-phase nanocomposite combined hemispherical-cylindrical shells (چکیده)
37 - Influence of shape memory alloy on seismic behaviour of hollow-section concrete columns (چکیده)
38 - Vibration of FG-CNT and FG-GNP sandwich composite coupled Conical-Cylindrical-Conical shell (چکیده)
39 - Natural frequency responses of hybrid polymer/carbon fiber/FG-GNP nanocomposites paraboloidal and hyperboloidal shells based on multiscale approaches (چکیده)
40 - Critical buckling moment of functionally graded tapered mono-symmetric I-beam (چکیده)
41 - A 6-parameter triangular flat shell element for nonlinear analysis (چکیده)
42 - Hygro-thermo-elastic nonlinear analysis of functionally graded porous composite thin and moderately thick shallow panels (چکیده)
43 - Improved shell element for geometrically non-linear analysis of thin-walled structures (چکیده)
44 - Free vibration analysis of functionally graded hybrid matrix/fiber nanocomposite conical shells using multiscale method (چکیده)
45 - Semi-analytical vibrational analysis of functionally graded carbon nanotubes coupled conical-conical shells (چکیده)
46 - واکاوی ناخطی هندسی تیر خمیده به کمک یک جزء تیر سه گرهی نوین بر پایه ی تعداد و موقعیت بهینه ی نقطه های درون یابی میدان کرنش (چکیده)
47 - Shell instability analysis by using mixed interpolation (چکیده)
48 - Linear and geometrically nonlinear analysis of plane structures by using a new locking free triangular element (چکیده)
49 - An efficient mixed interpolated curved beam element for geometrically nonlinear analysis (چکیده)
50 - Nonlinear vibration analysis of carbon nanotube reinforced composite plane structures (چکیده)
51 - Lateral-torsional buckling of functionally graded tapered I-beams considering lateral bracing (چکیده)
52 - Tapered beam–column analysis by analytical solution (چکیده)
53 - Vibration and static analysis of cracked and non-cracked non-prismatic frames by force formulation (چکیده)
54 - A novel cable element for nonlinear thermo-elastic analysis (چکیده)
55 - Geometrically nonlinear analysis of FG doubly-curved and hyperbolical shells via laminated by new element (چکیده)
56 - Stability Analysis of Frame Having FG Tapered Beam–Column (چکیده)
57 - Static analysis of functionally graded non-prismatic sandwich beams (چکیده)
58 - Stability and free vibration analysis of tapered sandwich columns with functionally graded core and flexible connections (چکیده)
59 - On the shell thickness-stretching effects using seven-parameter triangular element (چکیده)
60 - Exact natural frequencies and buckling load of functionally graded material tapered beam-columns considering semi-rigid connections (چکیده)
61 - Nonlinear dynamic analysis and natural frequencies of gabled frame having flexible restraints and connections (چکیده)
62 - تحلیل ارتعاش آزاد قابهای فولادی فضاکار با نرمی پیوند (چکیده)
63 - Nonlinear static analysis of cable-stayed bridge considering semirigid connections (چکیده)
64 - Pushover analysis of gabled frames with semi-rigid connections (چکیده)
65 - Free Vibration Analysis of Gabled Frame Considering Elastic Supports and Semi-Rigid Connections (چکیده)
66 - بررسی روش تحلیل بار افزون غیرخطی در قابهای فولادی شیب دار دارای اعضای نامنشوری (چکیده)