بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Asieh Heirani Tabasi


موارد یافت شده: 10

1 - Augmented migration of mesenchymal stem cells correlates with the subsidiary CXCR4 variant (چکیده)
2 - Analysis of Chemokine Receptor Gene Expression in Esophageal Cancer Cells Compared with Breast Cancer with Insights into Metastasis (چکیده)
3 - Hypoxia and laser enhance expression of SDF-1 in muscles cells (چکیده)
4 - Injectable hydrogel delivery plus preconditioning of mesenchymal stem cells: exploitation of SDF-1/CXCR4 axis toward enhancing the efficacy of stem cells’ homing (چکیده)
5 - مقایسه استحصال و موفقیت در تخلیص سلول های بنیادی مزانشیمی از دو منبع بافت استخوان و بافت چربی انسان (چکیده)
6 - Genetically Modified Mesenchymal Stem Cells Show Enhanced Migration Capability (چکیده)
7 - Markers of Pluripotency Can be Induced in Human Keratinocytes after Co-culturing with a Pluripotent Tissue (چکیده)
8 - Investigating the Regenerative Potential of Trans- differentiated Adipose-derived Stem Cells (t-ASCs) in Cutaneous Wound Healing (چکیده)
9 - HYPOXIA-MIMICKING AGENTS PROMOTE CXCR4 GENE EXPRESSION AND MIGRATION OF MESENCHYMAL STEM CELLS TOWARDS SDF1 (چکیده)
10 - بررسی اثر Valproic acid بر بیان ژن CXCR4 در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی (چکیده)