بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Atusa Honarmand


موارد یافت شده: 9

1 - Biostratigraphy of the Gurpi Formation (Zagros Basin, western Iran) based on planktonic foraminifera (چکیده)
2 - Upper Cretaceous planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Zagros Basin (West Iran) with reference to sea-level changes (چکیده)
3 - Biostratigraphy of Upper Cretaceous planktonic foraminifera of the Abtalkh Formation in an east–west transect, Kopet-Dagh Basin, northeastern Iran (چکیده)
4 - زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) بر مبنای روزن‌داران پلانکتونیک (چکیده)
5 - Investigating the paleoecological characteristics of Abtalkh Formation at Bahadorkhan Section (Central Kopet-Dagh) based on planktonic and benthic foraminifera (چکیده)
6 - الأحافیر الکلسیة الدقیقة من الحجر الجیری الطباشیری لمتکون الأبدراز Abderaz العلوی والجزء السفلی لمتکون الأبتالخ Abtalkh، فی منطقة کوبت – دوغ Kopet - Dogh شمال شرق إیران (چکیده)
7 - بررسی تغییرات اکسیژن و مواد مغذی در توالیهای رسوبی سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) برمبنای روزنداران کفزی (چکیده)
8 - زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) برمبنای روزن داران پلانکتونیک (چکیده)
9 - بررسی تغییرات سطح آب دریا بر مبنای روزن داران کف زی آگلوتینه و آهکی سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) (چکیده)