بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Azadeh Haghighitalab


موارد یافت شده: 11

1 - Investigating the effects of IDO1, PTGS2, and TGF-β1 overexpression on immunomodulatory properties of hTERT-MSCs and their extracellular vesicles (چکیده)
2 - Cost-effective Strategies for Depletion of Endogenous Extracellular Vesicles from Fetal Bovine Serum (چکیده)
3 - Dedifferentiation Effects of Rabbit Regenerating Tissue on Partially Differentiated Cells (چکیده)
4 - Liver Tissue Engineering Based on Stem Cell Differentiation (چکیده)
5 - In vitro Investigation of Anticancer, Cell-Cycle-Inhibitory, and Apoptosis-Inducing Effects of Diversin, a Natural Prenylated Coumarin, on Bladder Carcinoma Cells (چکیده)
6 - Enhancement of cisplatin cytotoxicity in combination with herniarinin vitro (چکیده)
7 - The cytotoxic activities of 7-isopentenyloxycoumarin on 5637 cells via induction of apoptosis and cell cycle arrest in G2/M stage (چکیده)
8 - بررسی اثر القایی داربست سلول زدایی شده مری رت بر چیدمان سلول های بنیادی مزانشیمی جداشده از بافت چربی انسانی (چکیده)
9 - بررسی اثرات افزاینده herniarin ، بر میزان سمیت سلولی سیس پلاتین در شرایط in vitro (چکیده)
10 - Investigating the cytotoxic effects of monoterpenoid ferutinin on bladder carcinoma cells (چکیده)
11 - In vitro investigation of diversin cytotoxicity on 5637 cells (چکیده)