بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Bahareh Emadzadeh


موارد یافت شده: 17

1 - Preparation and characterization of tragacanth–locust bean gumedible blend films (چکیده)
2 - Steady Shear Rheological Behavior and Thixotropy of Low-Calorie Pistachio Butter (چکیده)
3 - بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی گوشت گوسفند در ساعات مختلف پس از کشتار (چکیده)
4 - بررسی ترکیب وزنی بدن گوسفند و میزان افت در مراحل مختلف پس از کشتار (چکیده)
5 - Dynamic rheological and textural characteristics of low-calorie pistachio butter (چکیده)
6 - Effects of fat replacers and sweeteners on the time-dependent rheological characteristics and emulsion stability of low-calorie pistachio butter: a response surface methodology (چکیده)
7 - Dilute solution properties of wild sage (Salvia macrosiphon) seed gum (چکیده)
8 - Viscous Flow Behavior of Low-Calorie Pistachio Butter: A Response Surface Methodology (چکیده)
9 - فرمولاسیون کره پسته کم کالری محتوی صمغ دانه بالنگو: استفاده از متدلوژی سطح پاسخ (چکیده)
10 - DIRECT AND INDIRECT METHODS TO EVALUATE THE YIELD STRESS OF SELECTED FOOD HYDROCOLLOIDS (چکیده)
11 - The time dependent rheological characteristics of low- calorie pistachio butter: A response surface methodology (چکیده)
12 - Rheological interactions between Lallemantia royleana seed extract and selected food hydrocolloids (چکیده)
13 - The time-independent rheological characteristics of reduced calorie pistachio butter (چکیده)
14 - Synergistic interaction of Balangu seed gum with selected food hydrocolloids: the rheological investigation (چکیده)
15 - بررسی روند تغییرات در فاکتورهای اندازه و شکل در برنج رقم طارم محلی طی مراحل مختلف پوست کنی با استفاده از اسکنر و پردازش تصویر (چکیده)
16 - Comparisons of different methods for measuring yield stress in selected hydrocolloids (چکیده)
17 - Evaluation of the hydrocolloid extraction yield of Lallemantia royleana seed by image analysis method (چکیده)