بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ebrahim ghaed


موارد یافت شده: 9

1 - تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف فرآوردههای نفتی در استانهای ایران (چکیده)
2 - بررسی تأثیر انواع خدمات بهداشتی و درمانی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش همانباشتگی یوهانسن - جوسیلیوس (چکیده)
3 - عوامل مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با تأکید بر نقش مهاجرت و شهرنشینی (چکیده)
4 - بررسی رابطه استراتژی شرکت و مدیریت سود با هزینه های عمومی و فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال1396-1391 (چکیده)
5 - ررسی تأثیرات مثبت و منفی توسعه گردشگری بر توسعه پایدار جامعه از سه دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و محیطی (چکیده)
6 - Energy and orientation of China\\\'s foreign policy toward (چکیده)
7 - اقتصاد مقاومتی، شاخص ها و الزامات از منظر قرآن و اهل بیت (ع) (چکیده)
8 - بررسی رابطه استراتژی شرکت و مدیریت سود با هزینه های عمومی و فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال1396-139 (چکیده)
9 - بررسی تأثیرات مثبت و منفی توسعه گردشگری بر توسعه پایدار جامعه از سه دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و محیطی (چکیده)