بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ehsan Saljoughi


موارد یافت شده: 53

1 - Pervaporation separation of isopropylbenzene from water using four different polymeric membranes: Membrane preparation, modification, characterization, and performance evaluation (چکیده)
2 - تأثیر نظام مدیریت HSE بر هزینه‌های حوادث در شرکت آبفای مشهد (چکیده)
3 - بررسی تحلیلیِ حوادث رخ‌داده در شرکت آب و فاضلاب مشهد (چکیده)
4 - Alignment of functionalized multiwalled carbon nanotubes in forward osmosis membrane support layer induced by electric and magnetic fields (چکیده)
5 - Removal of 1,2,4‐Trimethylbenzene from Water by Pervaporation Using Styrene–Butadiene–Styrene (SBS) Membrane Incorporated with Carbon Black Nanoparticles (چکیده)
6 - Recovery of 1-ethyl-2-methylbenzene from wastewater by polymeric membranes via pervaporation process (چکیده)
7 - Evaluation of thin film composite membrane in production of ionically modified water applied for enhanced oil recovery (چکیده)
8 - Preparation and characterization of styrene-butadiene-styrene membrane incorporated with graphene nanosheets for pervaporative removal of 1,2,4-trimethylbenzene from water (چکیده)
9 - Preparation and characterization of a novel hydrophilic PVDF/PVA/Al 2 O 3 nanocomposite membrane for removal of As(V) from aqueous solutions (چکیده)
10 - PEBA/PS blend pervaporation membranes: preparation, characterization and performance investigation (چکیده)
11 - Zinc-Grafted Functionalized SBA-15: A Novel and Highly Efficient Heterogeneous Mesoporous Catalyst for the One-Pot Synthesis of Tetrahydrobenzo[a]xanthenes (چکیده)
12 - بررسی حساسیت فرآیند حذف CO2 در یک تماس دهنده غشایی با استفاده از جاذب منواتیل آمین: شبیه سازی با کامسول (چکیده)
13 - تهیه آزمایشگاهی غشای نانوفیلتراسیون ارتقا یافته از جنس پلیمر PVC برای حذف رنگ از آب (چکیده)
14 - Modifications and Research Potentials of Acrylonitrile/ Butadiene/Styrene (ABS) Membranes: A Review (چکیده)
15 - Poly -caprolactone-/poly -ethylene glycol- pervaporation blend membranes: Synthesis, characterization, and performance (چکیده)
16 - Preparation and characterization of poly(Ether block amide)/graphene membrane for recovery of isopropanol from aqueous solution via pervaporation (چکیده)
17 - Preparation and characterization of modified polyphenylsulfone membranes with hydrophilic property for filtration of aqueous media (چکیده)
18 - مدلسازی انحلال پذیری نیتروژن در آب و مقایسه ی آن با داده های آزمایشگاهی (چکیده)
19 - Determination of PVDF Polymer Blends Miscibility by Calculation of the Enthalpy of Mixing (چکیده)
20 - Chitosan/polyvinyl alcohol/amino functionalized multiwalled carbon nanotube pervaporation membranes: Synthesis, characterization, and performance (چکیده)
21 - Novel high flux nanofibrous composite membrane based on polyphenylsulfone thin barrier layer on nanofibrous support (چکیده)
22 - Preparation and characterization of novel PVDF nanofiltration membranes with hydrophilic property for filtration of dye aqueous solution (چکیده)
23 - Application of Genetic Programming as a Powerful Tool for Modeling of Cellulose Acetate Membrane Preparation (چکیده)
24 - Use of membrane separation in enzymatic hydrolysis of waste paper (چکیده)
25 - PEBA/PVDF blend pervaporation membranes: preparation and performance (چکیده)
26 - Membrane processes used for removal of pharmaceuticals, hormones, endocrine disruptors and their metabolites from wastewaters: a review (چکیده)
27 - Preparation and characterization of polyphenylsulfone nanofibrous membranes for the potential use in liquid filtration (چکیده)
28 - Removal of 2-propanol from water by pervaporation usingpoly(vinylidene fluoride) membrane filled with carbon black (چکیده)
29 - Hydrophilicity improvement in polyphenylsulfone nanofibrous filtration membranes through addition of polyethylene glycol (چکیده)
30 - تاثیر مورفولوژی غشاء پلی اترسولفون بر تصفیه پساب تولید پودر شیر (چکیده)
31 - Preparation of hydrophilic nanofiltration membranes for removal of pharmaceuticals from water (چکیده)
32 - Effects of Coagulation-Bath Temperature and Montmorillonite Nanoclay Content on Asymmetric Cellulose Acetate Butyrate Membranes (چکیده)
33 - Effect of poly(vinyl pyrrolidone) concentration and coagulation bath temperature on the morphology, permeability, and thermal stability of asymmetric cellulose acetate membranes (چکیده)
34 - Preparation and characterization of nanoporous polysulfone membranes with high hydrophilic property using variation in CBT and addition of tetronic-1107 surfactant (چکیده)
35 - Cellulose acetate butyrate membrane containing TiO2 nanoparticle: Preparation, characterization and permeation study (چکیده)
36 - Effect of preparation variables on morphology and pure water permeation flux through asymmetric cellulose acetate membranes (چکیده)
37 - Effects of Tween 80 concentration as a surfactant additive on morphology and permeability of flat sheet polyethersulfone (PES) membranes (چکیده)
38 - Cellulose acetate (CA)/polyvinylpyrrolidone (PVP) blend asymmetric membranes: Preparation, morphology and performance (چکیده)
39 - Effect of production conditions on morphology and permeability of asymmetric cellulose acetate membranes (چکیده)
40 - Polyacrylonitrile (PAN)/IGEPAL blend asymmetric membranes: preparation, morphology, and performance (چکیده)
41 - Promotion of polysulfone membrane by thermal-mechanical stretching process (چکیده)
42 - Polysulfone/Brij-58 blend nanofiltration membranes: preparation, morphology and performance (چکیده)
43 - Effect of PEG additive and coagulation bath temperature on the morphology, permeability and thermal/chemical stability of asymmetric CA membranes (چکیده)
44 - Improvement of permeation performance of polyethersulfone (PES) ultrafiltration membranes via addition of Tween-20 (چکیده)
45 - Asymmetric cellulose acetate dialysis membranes: Synthesis, characterization, and performance (چکیده)
46 - Preparation and characterization of a composite PDMS membrane on CA support (چکیده)
47 - Effects of coagulation bath temperature and polyvinylpyrrolidone content on flat sheet asymmetric polyethersulfone membranes (چکیده)
48 - Development of High Performance Nanofiltration Membranes with Hydrophilic Surface for the Removal of Cadmium from Contaminated Water (چکیده)
49 - Preparation of modified polyethersulfone membranes using variation in coagulation bath temperature and addition of hydrophilic surfactant (چکیده)
50 - Preparation and characterization of modified polysulfone membranes with high hydrophilic property using variation in coagulation bath temperature and addition of surfactant (چکیده)
51 - Preparation and characterization of novel polysulfone nanofiltration membranes for removal of cadmium from contaminated water (چکیده)
52 - Triple-Choking Model for Ejector (چکیده)
53 - بررسی روشهای پیشرفته انتقال نفت خام (چکیده)