بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamideh Fatemi tajaddin


موارد یافت شده: 10

1 - Diversity of Chemical Composition and Morphological Traits of Eight Iranian Wild Salvia Species during the First Step of Domestication (چکیده)
2 - Interaction of Different Drying Methods and Storage on Appearance, Surface Structure, Energy, and Quality of Berberis vulgaris var. asperma (چکیده)
3 - واکنش خصوصیات رشدی کدو خورشتی (Cucurbita pepo var. rada) به خاکپوش رنگی و فاصله کشت (چکیده)
4 - Influence of salicylic acid & Humic Acid on Salinity Stress Tolerance During Seed Germination of -Lens Culinaris Medik (چکیده)
5 - استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تعیین عوارض درونی میوه ها و سبزی ها-پیاز و انار (چکیده)
6 - Influenced of Quality of Light Reflected of Colored Mulch on Cucurbita Pepo Var Rada Under Field Condition (چکیده)
7 - Effect of plant density and nitrogen on growth, yield and fruit quality of sweet pepper (Capsicum annum L.) (چکیده)
8 - استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تشخیص کرم گلوگاه انار (چکیده)
9 - RESPONSES OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.) TO DIFFERENT RATES OF NITROGEN UNDER FIELD CONDITIONS (چکیده)
10 - Performance of Eggplant (Solanum melongena L.) and Sweet Pepper (Capsicum annuum L.) in Intercropping System under Different Rates of Nitrogen (چکیده)