بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Neghabi


موارد یافت شده: 21

1 - A location-inventory-distribution model under gradual injection of pre-disaster budgets with application in disaster relief logistics: a case study (چکیده)
2 - مکان یابی هاب سلسله مراتبی حلقوی جند وسیله ای ظرفیت دار تحت شرایط انتقال فازی (چکیده)
3 - Stochastic regional-based profit-maximizing hub location problem: A sustainable overview (چکیده)
4 - Stochastic green profit-maximizing hub location problem (چکیده)
5 - A fuzzy stochastic immediate assembly supply chain with uncertain demand (چکیده)
6 - ارایه یک مدل طراحی زنجیره‌تامین چندکالایی منعطف تحت شرایط عدم‌قطعیت تقاضا و زمان حمل محصول (چکیده)
7 - An application of approximate dynamic programming in multi-period multi-product advertising budgeting (چکیده)
8 - مکان یابی هاب چند وسیله ای با در نظر گرفتن انتشار گازهای کربن (چکیده)
9 - مقایسهی دو خط مشی متفاوت تخصیص پویای منابع انسانی در شرایط عدم قطعیت )مطالعهی موردی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد( (چکیده)
10 - برنامه‌ریزی تبلیغات رسانه‌یی چندمحصولی با در نظر گرفتن منحنی چرخه‌ی عمر، ماتریس {\b‌o‌l‌d‌m‌a‌t‌h$B‌C‌G$}، رفتار رقبا و محدودیت بودجه با استفاده از برنامه‌ریزی پویای تقریبی (چکیده)
11 - Adjustable robust balanced hub location problem with uncertain transportation cost (چکیده)
12 - Adjustable robust profit hub location problem using column and constraint generation algorithm (چکیده)
13 - تحلیل سرمایه گذاری روی یک محصول شیمیایی با استفاده از اختیار معامله واقعی (چکیده)
14 - ارائه مدل ریاضی برای چیدمان دو ردیفه چند سطحی (چکیده)
15 - انتخاب استراتژی بازاریابی به وسیله درخت جستجوی مونت کارلو (چکیده)
16 - Constructing an optimal facility layout to maximize adjacency as a function of common boundary length (چکیده)
17 - A new concept of adjacency for concurrent consideration of economic and safety aspects in design of facility layout problems (چکیده)
18 - A new linear adjacency approach for facility layout problem with unequal area departments (چکیده)
19 - A bi-objective MIP model for facility layout problem in uncertain environment (چکیده)
20 - An optimal approach for maximizing the number of adjacencies in multi floor layout problem (چکیده)
21 - A new model for robust facility layout problem (چکیده)