بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: JAVAD Zareei


موارد یافت شده: 41

1 - Combustion analysis of methane-hydrogen port injection combined with OMEn/Diesel spray injection in an RCCI engine (چکیده)
2 - Study of the kinetic, equilibrium, and thermodynamic aspects of the removal and recovery of divalent lead heavy metal ions from industrial wastewaters contaminated by vesavin-enriched XAD-11600 amberlite resin (چکیده)
3 - A Simulation Study of the Effect of HCNG Fuel and Injector Hole Number along with a Variation of Fuel Injection Pressure in a Gasoline Engine Converted from Port Injection to Direct Injection (چکیده)
4 - پیش بینی اثر تغییرات زمان پاشش و درصد اختلاط سوخت بر پارامترهای عملکردیموتور دیزل دوگانه سوز به کمک شبکه عصبی (چکیده)
5 - شبیه سازی عددی احتراق در اجاق های با سوخت زیست توده (چکیده)
6 - OME N /DIESEL SPRAY INJECTION IN AN RCCI ENGINE; COMBUSTION ANALYSIS IN THE PRESENCE OF HYTHANE (چکیده)
7 - شبیه سازی عددی احتراق در اجاق های با سوخت زیست توده (چکیده)
8 - بررسی تأثیر نسبت تراکم و نوع سوخت بر عملکرد موتور دیزل دارای توربو‌شارژ با نرم‌افزار GT-Power (چکیده)
9 - Study of the effect of the boundary layer excitation in the nanofluids flow inside the tube on increasing the heat transfer coefficient (چکیده)
10 - The effects of variable excess air ratio and ignition timing on the performance and exhaust emissions in a direct injection Hydrogen-CNG fueled engine (چکیده)
11 - Numerical investigation of hydrogen enriched natural gas effects on different characteristics of a SI engine with modified injection mechanism from port to direct injection (چکیده)
12 - The effect of EGR and hydrogen addition to natural gas on performance and exhaust emissions in a diesel engine by AVL fire multi-domain simulation, GPR model, and multi-objective genetic algorithm (چکیده)
13 - بررسی اثر زمان پاشش و نسبت تراکم بر عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزا دو گانه سوز با بیو گاز (چکیده)
14 - بررسی کاربرد سوخت های گازی (گاز طبیعی، هیدروژن، بیوگاز) بر عملکرد و انتشار آلایندگی موتورهای دیزل (چکیده)
15 - A simulation and experimental study of the effect of hydrogen added to diesel fuel on performance and exhaust emissions in diesel engine (چکیده)
16 - The effect of hydrogen addition to compressed natural gas on performance and emissions of a DI diesel engine by a numerical study (چکیده)
17 - Numerical investigation of the effect of two-step injection (direct and port injection) of hydrogen blending and natural gas on engine performance and exhaust gas emissions (چکیده)
18 - مدل‌سازی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی موتور دیزل دوگانه‌سوز تحت اثر تغییرات زمان پاشش و درصد اختلاط سوخت به کمک شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک چندهدفه (چکیده)
19 - بررسی عددی اثر تغییر زمان پاشش سوخت بر تأخیر احتراق، متغیرهای عملکردی و انتشار آلایندگی موتور دوگانه‌سوز دیزل/گاز با دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
20 - The effect of the turbocharger system and different fuels on the performance and exhaust emissions of a diesel engine by a numerical study (چکیده)
21 - تأثیر اینترکولر و توربوشارژر بر موتور تراکتور فرگوسن ٢٨٥ عملیاتی (چکیده)
22 - Optimization and study of performance parameters in an engine fueled with hydrogen (چکیده)
23 - The effect of compression ratio and alternative fuels on performance and exhaust emission in a diesel engine by modelling engine (چکیده)
24 - Investigation of injection timing and different fuels on the diesel engine performance and emissions (چکیده)
25 - Effect of Ignition Timing and Hydrogen Fraction in Natural Gas Blend on Performance and Exhaust Emissions in a DI Engine (چکیده)
26 - بررسی عددی تاثیر نسبت تراکم به همراه توربوشارژر بر عملکرد و گازهای خروجی موتور دیزل (چکیده)
27 - Numerical Investigation of Tsunami Wave Generation Using a Piston-Type Wavemaker (چکیده)
28 - Combined effect of ignition and injection timing along with hydrogen enrichment to natural gas in a direct injection engine on performance and exhaust emission (چکیده)
29 - Simulation of a hydrogen/natural gas engine and modeling of engine operating parameters (چکیده)
30 - A REVIEW ON EFFECTS OF HYDROGEN ADDITION TO NATURAL GAS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES (چکیده)
31 - Comparing the Effects of Hydrogen Addition on Performance and Exhaust Emission in a Spark Ignition Fueled with Gasoline and CNG (چکیده)
32 - a study on heat transfer parameters effect by two zone combustion chamber gasses modeling (چکیده)
33 - بررسی اثرات انتقال حرارت در پیستون موتورهای احتراق داخلی و انتخاب بهترین نوع آلیاز (چکیده)
34 - Effect of Hydrogen on Natural Gas Fueled Direct Injection Engine, a Theoretical Study (چکیده)
35 - Influence of varying timing angle on performance of an SI engine: An experimental and numerical study (چکیده)
36 - Theoretical study of the effect of hydrogen addition to natural gas-fueled direct-injection engines (چکیده)
37 - Prediction of performance a direct injection engine fueled with natural gas-hydrogen blends (چکیده)
38 - A Review on Numerical and Experimental Results of Hydrogen Addition to Natura Gas in Internal Combustion Engines (چکیده)
39 - Comparing the Effects of Hydrogen Addition on Performance and Exhaust Emission in a Spark Ignition Fueled with Gasoline and CNG (چکیده)
40 - Sensitivity and effect of ignition timing on the performance of a spark ignition engine: an experimental and modeling study (چکیده)
41 - Study and the effects of ignition timing on gasoline engine performance and emissions (چکیده)