بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Javad Sharifi


موارد یافت شده: 10

1 - New planktonic foraminiferal record across the Aptian–Albian transition in Interior Fars, Zagros Basin, SW Iran: Implication for latest Aptian paleogeography along the southern shallower Neo-Tethys (چکیده)
2 - شواهد رسوبشناسی و ژئوشیمیایی گذر آپتین به آلبین در فروافتادگی دزفول )حوضه رسوبی زاگرس( (چکیده)
3 - A novel approach for fracture porosity estimation of carbonate reservoirs (چکیده)
4 - بررسی تغییرات ژئوشیمیایی رسوبات گذر آپتین/آلبین در سازند کژدمی (حوضه رسوبی زاگرس، جنوب غرب ایران) (چکیده)
5 - New biostratigraphic observations of planktonic foraminifera and ammonites on the Aptian–Albian intrashelf succession, Zagros Basin, SW Iran (چکیده)
6 - مطالعه ریز رخساره های سازند کژدمی در زون ایذه (حوضه زاگرس)، با تاکید بر پارامترهای زیستی و رسوبی (چکیده)
7 - Investigation of static and dynamic bulk moduli in a carbonate field (چکیده)
8 - مدل سازی جانشینی سیال در سازند ایلام یکی از مخازن هیدروکربنی جنوب غرب ایران (چکیده)
9 - Application of extended elastic impedance in seismic geomechanics (چکیده)
10 - تعیین ظرفیت باربری و نشست بر روی یک ساختار سنگی درزه‌دار با استفاده از روش‌های عددی و تجربی (چکیده)