بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: MASOUD MOHAMMAD TAHERI


موارد یافت شده: 10

1 - Effect of heat treatment of nanodiamonds on the scratch behavior of polyacrylic/nanodiamond nanocomposite clear coats (چکیده)
2 - The Effect of Base Metal Conditions on the Final Microstructure and Hardness of 2024 Aluminum Alloy Friction-Stir Welds (چکیده)
3 - A comparative study on the effect of type of reinforcement on the scratch behavior of a polyacrylic-based nanocomposite coating (چکیده)
4 - بررسی تاثیر ریز ساختار فلز پایه بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 5083 جوشکاری شده به روش اصطکاکی اختلاطی (چکیده)
5 - The Effects of Heat Treatment and Cold Working on the Microstructure of Aluminum Alloys Welded by Friction Stir Welding (FSW) Technique (چکیده)
6 - اثر فرآوری سطحی نانوالماس انفجاری روی مقاومت به خراش پوشش نانوکامپوزیتی اکریلیک/ نانوالماس تولید شده به روش آسیاکاری (چکیده)
7 - اثر مقدار نانوالماس و زمان التراسونیک روی مقاومت به خراش پوشش نانوکامپوزیتی اکریلیک/ نانوالماس تولید شده به روش التراسونیک (چکیده)
8 - Surface Modification of Detonation Nanodiamond (چکیده)
9 - بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2024 جوشکاری شده به روش اصطکاکی اختلاطی (چکیده)
10 - اثر فرایندهای مختلف پراکنده سازی بر ساختار پوشش نانوکامپوزیتی پلی‌اکریلیک تقویت شده با نانوالماس (چکیده)