بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahdi Soltani


موارد یافت شده: 13

1 - شناسایی و تعیین سویه مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس (MAP) به روش PCR و REA بر اساس قطعات درون جایگیر IS900 و IS1311 (چکیده)
2 - Relative quantification of p53 and VEGF-C gene expression in canine mammary tumors (چکیده)
3 - POPULATION GENETIC ANALYSIS OF IRANIAN GILAK ETHNIC DATA (چکیده)
4 - D-loop region of mtDNA sequence diversity in Iranian Domestic sheep and goats (چکیده)
5 - PCR-restriction endonuclease analysis for strain typing of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis based on polymorphisms in IS 1311 (چکیده)
6 - New alleles detection in BoLA-DRB3 locus of Iranian Sistani cattle by molecular (چکیده)
7 - تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندری (چکیده)
8 - بررسی بیماری ژنتیکی نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) به روش PCR-RFLP در گاوهای بومی سرابی ایران (چکیده)
9 - بررسی بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات CMV به روش PCR-SSCP در گاو های سرابی (چکیده)
10 - شناسایی و ردیابی بقایای بافتی اسب سانان در مواد غذایی و خوراک دام و طیور با استفاده از توالی Cytochrome-b (چکیده)
11 - Development of a polymerase chain reaction-based method to identify poultry, ruminants, and equine components in fish meal (چکیده)
12 - بررسی امکان تشخیص آلودگی پودر ماهی به فرآورده های طیور، نشخوارکنندگان و اسب سانان بر اساس روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) (چکیده)
13 - Calpastatin polymorphism and its association with daily gain in Kurdi sheep (چکیده)