بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Majid Ebrahimizadeh Abrishami


موارد یافت شده: 22

1 - Characterization, Electrical and Electrochemical Study of La0.9Sr1.1Co1−xMoxO4 (x ≤ 0.1) as Cathode for Solid Oxide Fuel Cells (چکیده)
2 - High temperature electrical conductivity and electrochemical investigation of La2-xSrxCoO4 nanoparticles for IT-SOFC cathode (چکیده)
3 - Facile template-free hydrothermal synthesis and microstrain measurement of ZnO nanorods (چکیده)
4 - Novel laser-assisted technique for rapid preparing ZnO:X nanoparticles (چکیده)
5 - Frequency dependence of Néel temperature in CaMnO3-δ ceramics: Synthesized by two different methods (چکیده)
6 - X-ray analysis of ZnO nanoparticles by Williamson–Hall and size–strain plot methods (چکیده)
7 - Synthesis and Characterization of Ca2Co2O5 Nanoparticles Prepared, Using Modified Sol-gel Method (چکیده)
8 - Synthesis and Structural, Optical and Antibacterial Characterization of ZnO and ZnO:Ag Nanopowders Prepared via Modified Sol-Gel Method (چکیده)
9 - Effect of Calcination Process on Phase Formation in Nano-Sized Zn0.9Mn0.1O Particles (چکیده)
10 - سنتز و بررسی خواص وریستورهای اکسید روی و تاثیر افزودن K2O بر رفتار الکتریکی آن‌ها (چکیده)
11 - تأثیرافزودن مس برروی نانو ساختار اکسید روی (چکیده)
12 - بررسی تأثیرات منگنز بر ویژگیهای ساختاری نانو پودر اکسید روی (چکیده)
13 - خواص الکترونیکی ترکیب Zn1-xCuxO با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
14 - Effects of annealing temperature on some structural and optical properties of ZnO nanoparticles prepared by a modified sol–gel combustion method (چکیده)
15 - SYNTHESIS AND STRUCTURE OF PURE AND Mn-DOPED ZINC OXIDE NANOPOWDERS (چکیده)
16 - Structural and optical properties ofzinc oxide nanopowders doped with Mn (چکیده)
17 - Effect of Calcination Process on Phase Formation in Nano-Sized Zn0.9Mn0.1O Particles (چکیده)
18 - CHARACTERIZATION OF ZINC OXIDE NANOPOWDERS DOPED WITH MnO (چکیده)
19 - Calcination Process Effect on Phase Formation in Nano-Sized Zn0.9 9Mn0.1O Particles (چکیده)
20 - Structure and Optical Studies of ZnMnO Nano Powder Prepared Via Sol Gel Technique (چکیده)
21 - On Structural and optical properties of Mn doped ZnO nanopowders (چکیده)
22 - Structural and Optical Studies of Zn1-xMnxO Nano Powders Prepared Using Sol- Gel Technique (چکیده)