بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Marjan Ghaemi


موارد یافت شده: 18

1 - Hyperspectral image clustering with Albedo recovery Fuzzy C-Means (چکیده)
2 - Iterative adaptive Despeckling SAR image using anisotropic diffusion filter and Bayesian estimation denoising in wavelet domain (چکیده)
3 - مروری بر سامانه های توصیه گر همراه در زمینه گردشگری (چکیده)
4 - Improving Signal Subspace Identification Using Weighted Graph Structure of Data (چکیده)
5 - تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد (چکیده)
6 - Determining soil indicators for soil sustainability assessment using principal component analysis of Astan Quds- east of Mashhad- Iran (چکیده)
7 - ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلی (چکیده)
8 - Spatio-temporal soil quality assessment under crop rotation irrigated with treated urban waste water using fuzzy modeling (چکیده)
9 - ارزیابی کیفیت شیمیایی چند خاک زیر کشت گندم- ذرت با استفاده از مدل های کیفیت خاک در بخشی از جنوب شرقی مشهد (چکیده)
10 - Using satellite data for soil cation exchange capacity studies (چکیده)
11 - Vegetation Cover Assessment Based on Soil Properties in Arid and Semi-arid Areas using Landsat Images: A Case Study in Neyshaboor Area (چکیده)
12 - بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست +ETM در مطالعات شوری خاک (مطالعه موردی: منطقه نیشابور) (چکیده)
13 - ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی - منطقه نیشابور) (چکیده)
14 - بررسی امکان استفاده از نسبت های باندی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی تصاویر ETM+ برای پایش پوشش گیاهی در منطقه نیشابور (چکیده)
15 - بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum. L) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (.Trichoderma spp (چکیده)
16 - تخمین منحنی رطوبتی با استفاده از مدل تک پارامتری (چکیده)
17 - بررسی تغییرات مکانی داده ها با استفاده از روش های تحلیلی زمین آمار برای مطالعات خاکشناسی (چکیده)
18 - Selection of best band combination for soil salinity studies using ETM+ satellite images (A Case study: Nyshaboor region,Iran) (چکیده)