بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mehdi Dadkhah


موارد یافت شده: 29

1 - Evaluating the opportunities, challenges and risks of applying the blockchain technology in tourism: a Delphi study approach (چکیده)
2 - PedCheck: A Dashboard for Analyzing Social Media Posts about Predatory Journals (چکیده)
3 - Jourchain: using blockchain to avoid questionable journals (چکیده)
4 - Ten (Bad) reasons researchers publish their papers in hijacked journals (چکیده)
5 - Exploring the experts’ perceptions of barriers to using internet of things for chronic disease management in Iran (چکیده)
6 - An analysis on top commented posts in reddit social network about COVID-19 (چکیده)
7 - Use of Internet of Things for Chronic Disease Management: An Overview (چکیده)
8 - Users’ Perception of Medical Blockchain (چکیده)
9 - What do Publications say about the Internet of Things Challenges/Barriers to uninformed Authors? : a bibliometric Analysis (چکیده)
10 - Investigating the capabilities of information technologies to support policymaking in COVID‐19 crisis management; a systematic review and expert opinions (چکیده)
11 - What Do Websites Say about Internet of Things Challenges? A Text Mining Approach (چکیده)
12 - The potential of business intelligence tools for expert finding (چکیده)
13 - How can health professionals contribute to the internet of things body of knowledge (چکیده)
14 - A research on the use of business intelligence for academic research (چکیده)
15 - معرفی و ارزیابی نظریه مطالعات فرافرهنگی هافستد (چکیده)
16 - مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی (چکیده)
17 - به کارگیری روش پدیدار نگاری به منظور شناسایی عوامل مؤثر در انتشار علم نامعتبر (چکیده)
18 - A Method for Improving the Integrity of Peer Review (چکیده)
19 - سوء‌رفتاری علمی به نام مقاله‌سازی (چکیده)
20 - پاسخ به یک فرضیه آزمون نشده: ناآگاهی محققان دلیل گرایش به مجلات نامعتبر (چکیده)
21 - Academic Information Security Researchers: Hackers or Specialists? (چکیده)
22 - The Game of Hacking Academic Websites (چکیده)
23 - Information systems in journal management: the ugly duckling of academic publishing (چکیده)
24 - Academic Journals Plagued by Bogus Impact Factors (چکیده)
25 - Questionable papers in citation databases as an issue for literature review (چکیده)
26 - Identity Theft in the Academic World Leads to Junk Science (چکیده)
27 - Current and potential cyber attacks on medical journals; guidelines for improving security (چکیده)
28 - Is retraction sufficient for medical papers (چکیده)
29 - Do You Ignore Information Security in Your Journal Website? (چکیده)