بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Ali Hesarinejad


موارد یافت شده: 14

1 - Shelf life modeling of Badami's fresh pistachios coated with chitosan under modified atmosphere packaging conditions (چکیده)
2 - New Insights into Physical, Morphological, Thermal, and Pasting Properties of HHP‐Treated Starches: Effect of Starch Type and Industry‐Scale Concentration (چکیده)
3 - Qualitative analysis of the structural, thermal and rheological properties of a plant ice cream based on soy and sesame milks (چکیده)
4 - بررسی ویژگی های رئولوژیکی ژل مخلوط بر پایه صمغ دانه قدومه شهری و ایزوله پروتئین خلر (چکیده)
5 - The effects of concentration and heating-cooling rate on rheological properties of Plantago lanceolata seed mucilage (چکیده)
6 - Study on the effects of sucrose and lactose on the rheological properties of Alyssum homolocarpum seed gum in dilute solutions, Iranian Food Science & Technology Research Journal. (چکیده)
7 - Dilute solution properties of Prunus armeniaca gum exudates: Influence of temperature, salt, and sugar (چکیده)
8 - Plantago major seed mucilage: Optimization of extraction and some physicochemical and rheological aspects (چکیده)
9 - بررسی تأثیر انجماد، پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون بر ویژگی های امولسیون روغن در آب تثبیت شده با صمغ دانه قدومه شهری و کنسانتره پروتئین آب پنیر (چکیده)
10 - Alyssum homolocarpum seed gum: Dilute solution and somephysicochemical properties (چکیده)
11 - مطالعه خواص ویسکوالاستیک و حرارتی صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) (چکیده)
12 - Dynamic rheological properties of Lepidium perfoliatum seed gum: Effect of concentration, temperature and heating/cooling rate (چکیده)
13 - بررسی خواص ضد میکروبی اسانس روغنی گیاه خوشاریزه بر باکتری باسیلوس سریوس (چکیده)
14 - Effect of Extraction Procedures on Functional Properties of Eruca sativa Seed Mucilage (چکیده)