بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Hosseinzadeh


موارد یافت شده: 18

1 - Experimental study of a nanofluid-based indirect solar cooker: Energy and exergy analyses (چکیده)
2 - The performance improvement of an indirect solar cooker using multi-walled carbon nanotube-oil nanofluid: An experimental study with thermodynamic analysis (چکیده)
3 - Nininvasive vein finder with ability of concomitant wireless connection to multiple cell phones (چکیده)
4 - تخمین مشخصات الکتریکی و ضخامت لایه های آسفالت با استفاده از رادار نفوذ در زمین (چکیده)
5 - Reply to comments on “Optimization and parametric analysis of a nanofluid based photovoltaic thermal system: 3D numerical model with experimental validation”, energy conversion and management (2018); 160: 93–108, by M. Hosseinzadeh, A. Salari, M. Sardarabadi, M. Passandideh-Fard (چکیده)
6 - Effect of glass cover and working fluid on the performance of photovoltaic thermal (PVT) system: An experimental study (چکیده)
7 - Experimental study of using both ethylene glycol and phase change material as coolant in photovoltaic thermal systems (PVT) from energy, exergy and entropy generation viewpoints (چکیده)
8 - Are Heart Muscle Irisin Levels and FNDC5 Gene Expression Regulated by Endurance and Resistance Exercises? (چکیده)
9 - Relation between resistivity and temperature in the presence of two magnetic flux pinning mechanisms (چکیده)
10 - Energy and exergy analysis of nano fluid based photovoltaic thermal system integrated with phase change material (چکیده)
11 - Optimization and parametric analysis of a nano fluid based photovoltaic thermal system: 3D numerical model with experimental validation (چکیده)
12 - بررسی تجربی استفاده از آب و اتیلن گلیکول به عنوان خنک کننده در یک سیستم فتوولتاییک حرارتی (چکیده)
13 - بررسی پارامتری یک سیستم فتوولتاییک حرارتی بر پایه نانوسیال با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
14 - Experimental investigation of the effects of using metal-oxides/water nanofluids on a photovoltaic thermal system (PVT) from energy and exergy viewpoints (چکیده)
15 - بررسی عددی و تجربی بهینه سازی سیستم فتوولتاییک حرارتی با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
16 - مطالعه ی اثر قله ی دوم در ابررسانای پایه آهن BaFe1.9Ni00.1As2 (چکیده)
17 - Numerical Investigation of Blood Flow in Left Ventricular Assist Devices Cannula (چکیده)
18 - Comparison of flux pinning in Si- and SiCl4-doped MgB2 superconductors: Evidence for coexistence of different pinning mechanisms (چکیده)