بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Sadegh Adibian


موارد یافت شده: 21

1 - What is the effect of the 2008 economic crisis and the Covid-19 pandemic crisis on oil consumption in selected OECD countries? (چکیده)
2 - تاثیر فساد اداری و ریسک سیاسی بر شدت انرژی کشورهای منتخب حوزه منا (چکیده)
3 - تأثیر تکان ههای داخلی و خارجی بر صنعتی شدن اقتصاد ایرا ن (چکیده)
4 - The relationship between relative performance and managerial change (چکیده)
5 - The Effect of Audit Committee Characteristics and Auditor Changes on Financial Restatement in Iran (چکیده)
6 - The relationship between corporate governance characteristics and agency costs (چکیده)
7 - Structural shocks in monetary policy, exchange rates, and stock prices using SVAR in Iran (چکیده)
8 - The potential impact of managerial entrenchment on firms’ corporate social responsibility activities and financial performance: evidence from Iran (چکیده)
9 - Auditors’ response to readability of financial statement notes (چکیده)
10 - The Impact of the Characteristics and Behaviors of the Board of Directors on Agency Costs in Iran (چکیده)
11 - The relationship between audit components and audit expectation gap in listed companies on the Tehran stock exchange (چکیده)
12 - The Relationship between Managerial Entrenchment, Earnings Management, and Firm Innovation (چکیده)
13 - چالش یابی علل عدم استفاده از انرژی های نو و پاک در ایران و راهکارهای آن (چکیده)
14 - موانع و مشکلات سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (چکیده)
15 - انرژی خورشیدی، فرصت ها و چالش ها (چکیده)
16 - ارزیابی جنبه های اقتصادی انرژی های نو (چکیده)
17 - بررسی استفاده ی از انرژی زمین گرمایی به لحاظ جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی (چکیده)
18 - آیا محیط زیست به تحقق توسعه ی پایدار منجر می شود؟ (چکیده)
19 - آموزه های اسلام و محیط زیست (چکیده)
20 - مرور و بررسی مراحل مختلف و روش تصفیه پساب (چکیده)
21 - تبیین اثرات منابع انرژی خلیج فارس در اقتصاد منطقه‌ای (چکیده)