بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Morteza Hosseini Ghaffari


موارد یافت شده: 14

1 - Effect of dietary sugar concentration and sunflower seed supplementation on lactation performance, ruminal fermentation, milk fatty acid profile, and blood metabolites of dairy cows (چکیده)
2 - Effects of replacing wheat bran by pistachio skins on feed intake, nutrient digestibility, milk yield, milk composition and blood metabolites of dairy Saanen goats (چکیده)
3 - Effects of supplementation of active dried yeast and malate during sub-acute ruminal acidosis on rumen fermentation, microbial population, selected blood metabolites, and milk production in dairy cows (چکیده)
4 - Effect of treating alfalfa silage with pistachio by-products extract on Saanen dairy goats performance and microbial nitrogen synthesis (چکیده)
5 - Effects of pistachio by-products on digestibility, milk production, milk fatty acid profile and blood metabolites in Saanen dairy goats (چکیده)
6 - Effects of pistachio by-products in replacement of alfalfa hay onpopulations of rumen bacteria involved in biohydrogenation andfermentative parameters in the rumen of sheep (چکیده)
7 - Effects of pistachio by-products in replacement of alfalfa hay on ruminal fermentation, blood metabolites, and milk fatty acid composition in Saanen dairy goats fed a diet containing fish oil (چکیده)
8 - Effects of Saponins on Rumen Fermentation, Nutrients Digestibility, Performance, and Plasma Metabolites in Sheep and Goat Kids (چکیده)
9 - اثر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر ترکیب اسیدهای چرب شیر بزهای سانن (چکیده)
10 - اثر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر متابولیتهای خون، تولید و ترکیب شیر بزهای سانن (چکیده)
11 - تاثیر سطوح افزایشی ساپونین بر متابولیت‏های خونی و pH شکمبه بزغاله های نر سانن (چکیده)
12 - Effect of extruded cotton and canola seed on unsaturated fatty acid composition in the plasma, erythrocytes and livers of lambs (چکیده)
13 - Effect of extruded cotton seed and canola seed on the composition of unsaturated fatty acids in plasma, erythrocytes and liver of Mehraban male lambs (چکیده)
14 - Effect of Extruded Cotton Seed and Canola Seed on Carcass Traits and CLA Content of Longissimus Dorsi Muscle in Mehraban Lambs (چکیده)