بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Morteza Rahimiyan


موارد یافت شده: 10

1 - بررسی تأثیر سیاست پراکنده سازی بر رقابت پذیری بازار بر پایه تخمین بازه تغییرات شاخص HHI (چکیده)
2 - تعریف یک تابع مطلوبیت خطی به منظور مدل سازی عامل محور قیمت دهی شرکت های نیروگاهی (چکیده)
3 - Measurement of Power Supplier’s Market Power Using a Proposed Fuzzy Estimator (چکیده)
4 - ارائه روشی جهت ارزیابی وضعیت رقابتی بودن بازار HHI بر پایه تخمین بازه تغییرات شاخص (چکیده)
5 - مدیریت ریسک شرکت های نیروگاهی در قیمت دهی مبتنی بر تابع مطلوبیت Q-learning به کمک الگوریتم (چکیده)
6 - An Adaptive Q-Learning Algorithm Developed for Agent-Based Computational Modeling of Electricity Market (چکیده)
7 - Evaluating the efficiency of divestitur epolicyin promoting competitiveness using ananalytical method and agent-based computational economics (چکیده)
8 - تنظیم و تخمین بودجه متوسط سالانه شرکتهای برق منطقه ای در محیط بازار برق ایران مبتنی بر استراتژی قیمت دهی (چکیده)
9 - Modeling the Supplier Agents Risk Strategy based on Fuzzy Logic Combined with the Q-Learning Algorithm (چکیده)
10 - Supplier’s optimal bidding strategy in electricity pay-as-bid auctionComparison of the Q-learning and a model-based approac (چکیده)