بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mostafa Tarahomi


موارد یافت شده: 10

1 - Phylogenetic analysis of the five-toed Jerboa (Rodentia) from the Iranian Plateau based on mtDNA and morphometric data (چکیده)
2 - Geometric morphometric comparison of mandible and skull of five species of genus Allactaga (Rodentia: Dipodidae) from Iran (چکیده)
3 - بررسی بیوسیستماتیکی جوندگان شیراز ( بخش مرکزی ) (چکیده)
4 - شناسائی ناحیه تماس دو گونه ول حفار شمالی و ول حفار جنوبی در دامنه شمالی ارتفاعات هزار مسجد (چکیده)
5 - New reports from Rodentia in Turkaman Sahra (چکیده)
6 - مطالعه کاریولوژی و مورفومتری دو گونه جرد لیبی و جرد ایرانی در شرق ایران و ارائه الگوی بندینگ برای آنها (چکیده)
7 - بررسی توانایی کشت لنفوسیتهای خون محیطی در رت نژاد ویستار (چکیده)
8 - مطالعه بيوسيستماتيكي ولهاي شمال خراسان (چکیده)
9 - تحليل مقدماتي برنامه درسي زيست شناسي بر اساس نظر سنجي از دانش آموزان و محتواي كتب درسي (چکیده)
10 - شناسايي ناحيه تماس دو گونه ول حفار شمالي (ellodius talpinus) و ول حفار جنوب (ellobius fuscocapillus (چکیده)