بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Najmeh Mohammadi


موارد یافت شده: 18

1 - Radiobiological comparison between Cobalt‐60 and Iridium‐192 high‐dose‐rate brachytherapy sources: Part I—cervical cancer (چکیده)
2 - Fetal dosimetry for 18F-FDG PET Imaging during pregnancy: a comparative Monte Carlo study (چکیده)
3 - A method for assessing subject-specific counting efficiency of whole-body monitoring systems for radioiodine measurements (چکیده)
4 - Designing the proper neutron shield for patients undergoing the radiotherapy with high-energy linacs (چکیده)
5 - Statistical and dosimetric analysis of air gaps in vaginal cuff brachytherapy (چکیده)
6 - Optimization of Treatment Planning System for Brachytherapy: An inverse planning approach (چکیده)
7 - Determination of Dosimetric Characteristics of BEBIG Co0.A86 Brachytherapy Source using MCNPX Code and its impact on TPS (چکیده)
8 - Patient-specific voxel phantom dosimetry during the prostate treatment with high-energy linac (چکیده)
9 - Neutron spectrometry and determination of neutron contamination around the 15 MV Siemens Primus LINAC (چکیده)
10 - Neural network unfolding of neutron spectrum measured by gold foil-based Bonner sphere (چکیده)
11 - A Monte Carlo study for photoneutron dose estimations around the high-energy linacs (چکیده)
12 - Assessment of neutron shielding effect on photoneutron dose reduction produced in high-energy linear accelerator (چکیده)
13 - محاسبه و تخمین دز نوترون رسیده به بیمار تحت پرتودرمانی با شتابدهنده خطی پرانرژی با استفاده از کد MCNPX (چکیده)
14 - محاسبه و تأیید تجربی تابع پاسخ سیستم طیف سنج کره بانر (چکیده)
15 - بهینه سازی سیستم فعالسازی نوترونی، IVNAA، از نظر نوع هم خط ساز و پیش کندکننده و دزیمتری آن (چکیده)
16 - طراحی هم خط ساز بهینه برای دستگاه IVNAA (چکیده)
17 - Designing and Optimization of Neutron Dosimeter (چکیده)
18 - انتخاب طیف فرودی جهت افزایش یکنواختی توزیع عمقی نوترون حرارتی در فانتوم مکعب آب (چکیده)