بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Parisa Akhlaghi


موارد یافت شده: 17

1 - A Monte Carlo study on quantifying the amount of dose reduction by shielding the superficial organs of an Iranian 11-year-old boy (چکیده)
2 - Evaluation of dose conversion coefficients for an eight-year-old Iranian male phantom undergoing computed tomography (چکیده)
3 - Dose estimations for Iranian 11-year-old pediatric phantoms undergoing computed tomography examinations (چکیده)
4 - Determination of tissue equivalent materials of a physical 8-year-old phantom for use in computed tomography (چکیده)
5 - Dose estimation in reference and non-reference pediatric patients undergoing computed tomography examinations: a Monte Carlo study (چکیده)
6 - Effects of shielding the radiosensitive superficial organs of ORNL pediatric phantoms on dose reduction in computed tomography (چکیده)
7 - An overview of exposure parameters, dose measurements and strategies for dose reduction in pediatric CT examinations (چکیده)
8 - Tissue Equivalent Materials Determination of a Physical Phantom Used for CT Examinations Dosimetry (چکیده)
9 - The Effects of Breasts Shielding on Dose Reduction in CT Examinations (چکیده)
10 - The measurements of thermal neutron flux distribution in a paraffin phantom (چکیده)
11 - A Novel Neutron Dosimeter (چکیده)
12 - بهینه سازی دزیمتر محیطی نوترون در دو ناحیه نوترون های کم انرژی و پر انرژی (چکیده)
13 - تعیین مواد معادل بافت فانتوم فیزیکی برای محاسبات دزیمتری (چکیده)
14 - تخمین دز موثر کل بدن در هندسه های متفاوت دزیمتری با استفاده از دزیمتری نوترون (چکیده)
15 - Designing and Optimization of Neutron Dosimeter (چکیده)
16 - تعیین شار نوترون حرارتی توسط طیف سنجی گاماهای تاخیری پولک ایندیوم (چکیده)
17 - اندازه گیری توزیع شار نوترون حرارتی در فانتوم پارافین (چکیده)