بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Kazemi


موارد یافت شده: 14

1 - Evaluating polyethyleneimine/DNA nanoparticles-mediated damage to cellular organelles using endoplasmic reticulum stress profile (چکیده)
2 - Hybrid mathematical modeling and multi‐objective optimization of mechanical properties of green composites based on starch and modified rice straw fillers (چکیده)
3 - اهداف فهم از نظر پل ریکور و امکان سنجی طرح آن ها در متون دینی (چکیده)
4 - مدل سازی میرایی رایلی و توابع شکل شعاعی مختلف در ساختارهای متخلخل با استفاده از روش بدون شبکه تحت بارهای دینامیکی (چکیده)
5 - بررسی دگرگونی معنا در صنعت بدیعیِ ایهام از منظر زبانشناختی (چکیده)
6 - the effect of knowledge management on the organiztional innovation by considering the miditator role of organiztional learning (چکیده)
7 - Two Dimensional Stress and Displacement Wave Propagation Under Shock Loading in Saturated Porous Materials with Two Dimensional Functionally Graded Materails Using MLPG Method (چکیده)
8 - Shock-induced stochastic dynamic analysis of cylinders made of saturated porous materials using MLPG method: considering uncertainty in mechanical properties (چکیده)
9 - Antioxidant Effect of Ardeh and Honey Combination on Ethanol-induced Oxidative stress in Liver and Kidney of Rats (چکیده)
10 - Legal Possessions and Rights Abusers from the Perspective of Shiite (چکیده)
11 - Investigation of DNA changes in wheat (Triticum aestivum L.) induced by cadmium using random amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis (چکیده)
12 - ادبیات تطبیقی از منظر رویکرد بینامتنی، بررسی موردی فیلمنامه ی گاو و نمایشنامه کرگدن (چکیده)
13 - Light Conduction Capability of Different Light-Transmitting FRC Posts (چکیده)
14 - بررسی رفتار تحکیمی و ضریب نفوذ پذیری افقی خاک های ریزدانه با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی (چکیده)