بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: SEYYEDALIREZA GOLSHANI


موارد یافت شده: 13

1 - Contagious Diseases and its Consequences in the Late Qajar Period Mashhad (1892–1921) (چکیده)
2 - The ophthalmologist of the Timurid Era: Abu Zayn Kahhal (چکیده)
3 - بررسی زندگانی و آثار پزشکی حکیم نجیب الدین سمرقندی (چکیده)
4 - Kheyr-on-Nessa Amoli, An Iranian Lady Physician in the Gurkani Court of India (چکیده)
5 - Mirza Ali Hamedani: An Influential Physician in the Qajar Period, Iran (چکیده)
6 - انعکاس تاریخ پزشکی پیش از اسلام در ماوراءالنهر و خوارزم بر متون پزشکی تمدن ایرانی و اسلامی (چکیده)
7 - Kheyr-on-Nessa Amoli, An Iranian Lady Physician in the Gurkani Court of India (چکیده)
8 - Ibn Mandevaih Isfahani (949–983(?) AD), a physician from Isfahan’s medical school (چکیده)
9 - introduction of manuscript Mokhtasar Andar Elm Teb (چکیده)
10 - حکیم عمادالدین محمودبن مسعودبن محمودشیرازی؛پزشک وآسیب شناس اجتماعی دوران صفوی (چکیده)
11 - مروری روایی بر تاریخچه دندان پزشکی در سیر تمدن اسلامی (چکیده)
12 - نگاهی بر سنت اتقال مردگان به اماکن مقدس و پیامد های آن در دوره قاجار (چکیده)
13 - Chorasmia Medical school from the begining until the Mongol invasion (چکیده)