بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Sadegh Elhami


موارد یافت شده: 15

1 - مطالعه پارامترهای فرآیند تراشکاری به کمک ابزار الماس در راستای ساخت آییینه‌های آلومینیومی (چکیده)
2 - بهبود عمق ماشینکاری تخلیه الکتروشیمیایی با روش تغییر مساحت ناحیه درگیری ابزار-قطعه کار (چکیده)
3 - بررسی تاثیر استفاده از قطعه واسط بر بهبود دقت ماشینکاری تخلیه الکتروشیمیایی (چکیده)
4 - مقایسه مدل آرکارد و مدل هندسی فرسایش ابزار در آستانه فرسایش (چکیده)
5 - Feasibility study on the prediction of the hole geometry variations in thin wall tube drawing (چکیده)
6 - Study on the double-pass electrochemical discharge machining process (چکیده)
7 - Environmental, economical, and machinability based sustainability assessment in hybrid machining process employing tool textures and solid lubricant (چکیده)
8 - Effect of grooving textured tool on the titanium chip morphology (چکیده)
9 - مطالعه تثیر پارامترهای فرآیند برنیشینگ ساچمه‌ای و زبری سطح اولیه بر روی ویژگی‌های مغزی زبری سطح قطعات استوانه‌ای مسی (چکیده)
10 - Tribological properties of vibro-mechanical texturing during face turning processes (چکیده)
11 - Employment of ultrasonic assisted turning in the fabrication of microtextures to improve the surface adhesion of the titanium implant (چکیده)
12 - Dual filler functionally graded polymermaterials – manufacturing process and characteristics (چکیده)
13 - استفاده از الکترولیت اسیدی در فرآیند میکروماشینکاری تخلیه الکتروشیمیایی (چکیده)
14 - Application of nano electrolyte in the electrochemical discharge machining process (چکیده)
15 - Numerical and experimental study of discharge mechanism in the electrochemical discharge machining process (چکیده)