بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Saeed Ameri


موارد یافت شده: 20

1 - English Translator Training Curriculum Revisited: Iranian Trainees\\\' Perspectives (چکیده)
2 - The Portrayal of Women in English Films Localized into Persian (چکیده)
3 - Amateur subtitling in a dubbing country: The reception of Iranian audience (چکیده)
4 - Iranian Amateur Subtitling Apparatus: A Qualitative Investigation (چکیده)
5 - Review of Diaz-Cintas, Jorge Díaz & Kristijan Nikolić, eds. (2018) Fast-Forwarding with Audiovisual Translation (چکیده)
6 - Review of Orrego-Carmona & Lee (2017) Non-Professional Subtitling (چکیده)
7 - Voice-over Translation of News Programs on Television: Evidence from Iran (چکیده)
8 - Exploring the Attitudes and Expectations of Iranian Audiences in Terms of Professional Dubbing into Persian (چکیده)
9 - Relevance of Emotioncy in Dubbing Preference: A Quantitative Inquiry (چکیده)
10 - Didactics of Audiovisual Translation in Iran So Far: Prospects and Solutions (چکیده)
11 - The Reception of Persian Dubbing: A Survey on Preferences and Perception of Quality Standards in Iran (چکیده)
12 - A socio-cultural study of taboo rendition in Persian fansubbing: an issue of resistance (چکیده)
13 - عاملیت مترجم و ویژگی‌های ترجمه غیرحرفه‌ای بازی‌‌های ویدئویی (موردپژوهی آنچارتد 4: فرجام یک دزد) (چکیده)
14 - هنجارهای انتظاری بینندگان ایرانی درباره برنامه‌های دوبله‌شده به فارسی: پژوهش اکتشافی (چکیده)
15 - Through the Iranian Fansubbing Glass: Insights into Taboo Language Rendition into Persian (چکیده)
16 - Synchrony strategies in voiced-over English nature documentaries into Persian: Implications for research and training (چکیده)
17 - Exploring the Singability of Songs in A Monster in Paris Dubbed into Persian (چکیده)
18 - Ideological Considerations and Practice in Official Dubbing in Iran (چکیده)
19 - Socio-Cultural and Technical Issues in Non-Expert Dubbing: A Case Study (چکیده)
20 - Translation of Taboos in Dubbed American Crime Movies into Persian (چکیده)