بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Ali Mirghelenj


موارد یافت شده: 13

1 - Effects of In Ovo Injection of Conjugated Linoleic Acid on Hatchability Growth Performance Intestine Morphology and Avian Β-Defensin Gene Expression in the Cecal Tonsils of Broiler Chicks (چکیده)
2 - Effects of in ovo injection of conjugated linoleic acid on immune status and blood biochemical factors of broiler chickens (چکیده)
3 - تاثیر سه دمای مختلف اکستروژن دانه سویای پرچرب بر مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولید جوجه های گوشتی (چکیده)
4 - Nutritional value of wet extruded full-fat soybeanand its effects on broiler chicken performance (چکیده)
5 - تعیین شاخص های آزمایشگاهی کیفیت دانه های سویای پرچرب اکسترود شده در سه دما و همبستگی آنها با عملکرد رشد جوجه های گوشتی (چکیده)
6 - Determination of AMEn and nutrients digestibility of wet extruded full fat soybean (EFFSB) in broiler chickenc (چکیده)
7 - Effect of extruded full fat soybean (EFFSB ) on small intestine morphology of broiler chickens (چکیده)
8 - Effect of full fat soybean extracted at different temperatures on blood constituents and broiler chickens (چکیده)
9 - Effect of extruded full fat soybean (EFFSB ) on performance and blood constituents of broiler chickens (چکیده)
10 - Effect of garlic powder on productive performance and immune response of broiler chickens challenged with newcastle disiease virus (چکیده)
11 - Effects of Feed Form on Development of Digestive Tract , Performance and Carcass Traits of Broiler Chickens (چکیده)
12 - Enrichment of Chicken Meat With Long Chain Omega-3 Fatty Acids Through Dietary Fish Oil (چکیده)
13 - The effect of different lightning programs on reproductive performance of native turkeys (چکیده)