بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Hossein Mazloumi


موارد یافت شده: 48

1 - 共流型和逆流型圆柱形锂离子电池组液基冷却系统分析 (چکیده)
2 - Thermodynamic Modeling of Aqueous Electrolyte Solutions Using Nonelectrolyte UNIQUAC-NRF (چکیده)
3 - Extension of a square-well equation of state for chain-like molecules using perturbed hard chain theory (چکیده)
4 - Investigating the Solubility of CO2 in the Solution of Aqueous K2CO3 Using Wilson-NRF Model (چکیده)
5 - Analysis of serpentine coil with alternating flattened axis: An insight into performance enhancement of solar ponds (چکیده)
6 - On the development of a modified nonelectrolyte NRTL-NRF model for strong and weak electrolyte solutions (چکیده)
7 - A group contribution modified Peng-Robinson equation of state (چکیده)
8 - Enhanced heat transfer in pin fin heat sink working with nitrogen gas–water two-phase flow: variable pin length and longitudinal pitch (چکیده)
9 - Heat transfer intensification in pin-fin heat sink by changing pin-length/longitudinal-pitch (چکیده)
10 - Modified nonelectrolyte Wilson-NRF: A new model for strong and weak electrolyte solutions (چکیده)
11 - Influence of chevron fin interruption on thermo-fluidic transport characteristics of nanofluid-cooled electronic heat sink (چکیده)
12 - A model for predicting flash point of alkane-alkane and water-alcohol mixtures by the Cubic-Plus-Association Equation of State (چکیده)
13 - Effects of chemical modification of PVA by acrylamide, methacrylamide and acrylonitrile on the growth rate of gas hydrate in methane-propane-water system, Journal of Molecular Liquids (چکیده)
14 - اثر تغییر قطر لوله روی الگوی جریان دوفازی اسلاگ با استفاده از نرم افزار Fluent (چکیده)
15 - مقایسه عملکرد حلال شیمیایی متیل دی اتانول آمین و حلال فیزیکی دی متیل اتر پلی اتیلن گلایکول در شیرین سازی گاز طبیعی و تحلیل اقتصادی دو روش (چکیده)
16 - مدلسازی ترمودینامیکی حلالیت گاز کربن دی اکسید در محلول پتاسیم کربنات با استفاده از مدل برپایه یونی Nonelctrolyte-NRTL-NRF (چکیده)
17 - Effects of nooks configuration on hydrothermal performance of zigzag channels for nanofluid-cooled microelectronic heat sink (چکیده)
18 - Performance enhancement of straight and wavy miniature heat sinks using pin-fin interruptions and nanofluids (چکیده)
19 - The dual effect of amino acids on the nucleation and growth rate of gas hydrate in ethane+water, methane+propane+water and methane+THF+water systems (چکیده)
20 - Correlation and Prediction of Acid Gases Solubility in Various Aqueous Alkanolamine Solutions Using Electrolyte Cubic Square- Well Equation of State (چکیده)
21 - A new empirical model to correlate solutesolubility in supercritical carbon dioxide inpresence of co-solvent (چکیده)
22 - Enhancement of laminar forced convection cooling in wavy heat sink with rectangular ribs and Al2O3/water nanofluids (چکیده)
23 - Comparison of hydrothermal performance between plate fins and plate-pin fins subject to nanofluid-cooled corrugated miniature heat sinks (چکیده)
24 - Inhibition and promotion effects ofmodified HECs and modified starches on the growth rate of hydrate in methane-propane-water system (چکیده)
25 - Correlation of the mean activity coefficient of aqueous electrolyte solutions using an equation of state (چکیده)
26 - On the application of nonelectrolyte UNIQUAC-NRF model for strong aqueous electrolyte solutions (چکیده)
27 - Investigation of CO2 hydrate formation conditions for determining the optimum CO2 storage rate and energy: Modeling and experimental study (چکیده)
28 - Inhibition properties of new amino acids for prevention of hydrate formation in carbon dioxide–water system: Experimental and modeling investigations (چکیده)
29 - Effect of pressure and temperature on hydrocarbon reservoirs fluids physical properties (چکیده)
30 - بررسی رفتار ضدخوردگی پوشش برپایه اپوکسی استر و بازدارنده پلی آنیلین درمحیط HCl با روش EIS (چکیده)
31 - ارزیابی مدلهای ثابت تعادل بر مبنای دادههای آزمایشگاهی سیالات هیدروکربوری ایران در فشارهای بالا و ارائه یک مدل مناسب منطقهای (چکیده)
32 - اثر تغییرات دما و فشار بر خواص فیزیکی سیالات مخازن هیدروکربوری (چکیده)
33 - Solubility of Ethene in n-Hexane and n-Heptane as Common Slurry-Phase Polymerization Solvents: Experimental Measurement and Modeling (چکیده)
34 - Kinetic Investigation and Modeling of Carbon Dioxide Hydrate Formation Using a Hybrid Kinetic Model (چکیده)
35 - Effects of New Amino Acids as Green Inhibitors on CO2 Hydrate Formation Kinetics (چکیده)
36 - An ion-based nonelectrolyte NRTL-NRF for aqueous electrolyte solutions (چکیده)
37 - The Evaluation Of Pipe Wall Reaction Coefficient Effect/Impact On Urban Water Network Simulation Using The Epanet2 Model (چکیده)
38 - Representation of activity and osmotic coefficients of electrolyte solutions using non-electrolyte Wilson-NRF model with ion-specific parameters (چکیده)
39 - Correlation of solute solubility in supercritical carbon dioxide using a new empirical equation (چکیده)
40 - Experimental and Modeling of the Propene Solubility in the Heptane and Methylbenzene Solvents (چکیده)
41 - Solubility of H2S in aqueous diisopropanolamine + piperazine solutions: new experimental data and modeling with the electrolyte Cubic Square-Well equation of state (چکیده)
42 - Nonelectrolyte NRTL-NRF model to study thermodynamics of strong and weak electrolyte solutions (چکیده)
43 - A square-well equation of state for aqueous strong electrolyte solutions (چکیده)
44 - A nonelectrolyte local composition model and its application in the correlation of the mean activity coefficient of aqueous electrolyte solutions (چکیده)
45 - Electrolyte Cubic Square-Well Equation of State for Computation of the Solubility CO2 and H2S in Aqueous MDEA Solutions (چکیده)
46 - A modified Peng–Robinson equation of state for phase equilibrium calculation of liquefied, synthetic natural gas, and gas condensate mixtures (چکیده)
47 - A new coordination number model for development of a square-well equation of state (چکیده)
48 - A new three-parameter cubic equation of state for calculation physical properties and vapor–liquid equilibria (چکیده)