بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyede soleil Ziaee


موارد یافت شده: 17

1 - Spiritual intelligence and depression: The mediating role of the ambiguity tolerance (چکیده)
2 - The Islamic-based self-control and emotion regulation intervention for adolescents\\\' masturbation: A single subject study (چکیده)
3 - نقش مادر در فرزندپروری معنوی-اسلامی (چکیده)
4 - نقش تربیت علوی در کارایی کارکنان (چکیده)
5 - بررسی اهمیت طرحواره های ناسازگار اولیه در نهج البلاغه (چکیده)
6 - رابطه ایمان به خدا و سلامت معنوی (چکیده)
7 - Effectiveness of group metacognitive therapy on recovery indicators in Muslim female drug abusers: Evidence from Afghanistan (چکیده)
8 - Evidence from Iran: Determining the relationship between the five-factor personality traits and the coronavirus health guideline compliance (چکیده)
9 - روان‌درمانی فمنیستی: مفاهیم و کاربست‌ها (چکیده)
10 - ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پردازش پس از رویداد در جمعیت دانشجویی (چکیده)
11 - The Effects of Attention Control Training on Drug Abusers\' Attentional Bias and Treatment Outcome (چکیده)
12 - ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه رفتارهای اجتماعی انتظاری (چکیده)
13 - A Comparative Study of Drug-Related Attentional Bias: Evidence From Iran (چکیده)
14 - فرایندهای شناختی ضمنی و سوگیری توجه در رفتارهای اعتیادی: معرفی و ساخت و کاربرد آزمون استروپ مواد (چکیده)
15 - Reserving the sequence: improving drug abusers’ recovery by reducing their drug-related attentional bias (چکیده)
16 - A Comparative Study of Anxiety, Stress, and Depression in Physically Abused and non-Abused Iranian Wives (چکیده)
17 - Substance Use and the Paradox of Good and Bad Attentional Bias (چکیده)