بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyedhossein Razavizadegan Jahromi


موارد یافت شده: 11

1 - Characterization of the binding of cyanidin-3-glucoside to bovine serum albumin and its stability in a beverage model system: A multispectroscopic and chemometrics study (چکیده)
2 - Application of Glazing for Bread Quality Improvement (چکیده)
3 - ارزیابی و بهینه سازی زمان مخلوط کردن خمیر بر ویژگی های کیفی نان بربری با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
4 - Response Surface Optimization of Barbari Bread-Making Process Variables: Interrelationship of Texture, Image and Organoleptic Characteristics; Using Image Analysis for Quality and Shelf Life Prediction (چکیده)
5 - Bread-Making Process Optimization: Staling Kinetics, Relationship of Batter Rheology, Shelf Life, Quality and Sensory Characteristics of Barbari Bread (چکیده)
6 - DEVELOPMENT OF SHELF STABLE IRANIAN BARBARI BREADS USING HURDLE TECHNOLOGY (چکیده)
7 - تأثیر تکنولوژی هاردل بر کیفیت و ماندگاری نان بربری (چکیده)
8 - بهینه یابی زمان مخلوط کردن خمیر جهت بهبود خواص رئولوژیکی خمیر و کیفی نان بربری با استفاده ازروش سطح پاسخ (چکیده)
9 - EFFECT OF POLYOLS ON SHELF‐LIFE AND QUALITY OF FLAT BREAD FORTIFIED WITH SOY FLOUR (چکیده)
10 - The Physical Properties of Fig (Ficus carica L.) as a Function of Moisture Content and Variety (چکیده)
11 - بررسی برخی خصوصیات فیزیکی، اصطکاکی و آیرودینامیکی انجیر خشک (چکیده)