بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: YASAMAN SHAMSHIRGARAN


موارد یافت شده: 12

1 - افزایش میزان بیان ژن Sox2 در سلول های فیبروبلاست گاوی با استفاده از TALE-TFs (چکیده)
2 - Efficient TALEN-Mediated Mutagenesis on a Highly Conserved Region of Myostatin Gene in Mouse Embryonic Stem Cells (چکیده)
3 - random regresion model to estimate test-day milk yield genetic parameters of Iranian Holesteins (چکیده)
4 - development of new quantative competitive PCR assay for the rumen butrate-producing bacterium: butyrivibrio fibrisolvens (چکیده)
5 - Genetic and phenotypic parameter estimates for birth weight in Iranian indigenous goat (چکیده)
6 - Development of a New Quantitative Competitive PCR Assay for Rumen Butyrate-Producing Bacterium, Butyrivibrio fibrisolvens (چکیده)
7 - مقایسه دو مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (چکیده)
8 - اثر تیمار پروژسترون و سطوح مختلف هورمون PMSG بر پارامتر های تولید مثلی گوسفند کردی در فصل جفت گیری (چکیده)
9 - برآورد اجزای واریانس و وراثت پذیری صفت انحراف معیار شیر روز آزمون گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (چکیده)
10 - Comparsion of fixed and random regression test-day models for genetic evaluation of milk yield trait of Iranian Holstein cows (چکیده)
11 - comparison of fixed and random regression test-day models for genetic evaluation of milk yeild trait of iranian holstein cows (چکیده)
12 - Application of fixed regression test-day model for genetic evaluation of iranian holsteins (چکیده)