بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Zahra Hosseini


موارد یافت شده: 21

1 - Biological Activity of Two Anticancer Pt Complexes with a Cyclohexylglycine Ligand against a Colon Cancer Cell Line: Theoretical and Experimental Study (چکیده)
2 - Property evaluation of two anticancer candidate platinum complexes with N-Isobutyl glycine ligand against human colon cancer (چکیده)
3 - Preparation of Porous Alumina/Nano-Nickel Composite by Gel Casting and Carbothermic Reduction (چکیده)
4 - Saffron Crocus sativus L. tolerance to some herbicides (چکیده)
5 - تاملی بر رفتارهای غیراخلاقی سازمانیار (چکیده)
6 - بررسی رهیافت اختلاط علف‌کش‌ها و مالچ آلی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد زعفران (چکیده)
7 - بررسی امکان کاربرد علف‌کش‌ها همراه با ادجونت ها در کنترل علف‌های هرز پهن برگ زعفران (چکیده)
8 - بهبود کارایی انواع علف کش های بازدارنده ACCase در مزارع زعفران با استفاده از مواد افزودنی (چکیده)
9 - Data on analysis of OCC-1 transcript levels in pluripotent and differentiated states of P19 cells (چکیده)
10 - Down-regulation of HaIr1 during induced differentiation of embryonal carcinoma P19 cells (چکیده)
11 - مطالعه پدیدارشناختی ویژگی های شخصیتی اقدام پژوهان (چکیده)
12 - Effects of N-oxidation on the molecular and crystal structures and properties of isocinchomeronic acid, its metal complexes and their supramolecular architectures: experimental, CSD survey, solution and theoretical approaches (چکیده)
13 - Solid and solution states studies of two Mn-II- complexes based on N-oxidized pyridine-2,5-dicarboxylic acid (چکیده)
14 - بررسی فلور و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع زعفران (Crocus sativus L.) شهرستانهای کاشمر و خلیل آباد (چکیده)
15 - Coordination complexes of copper and cobalt metal ions containing pyridine-2,5-dicarboxylic acid N-oxide: Synthesis and characterization (چکیده)
16 - بررسی تاثیر سبک های نظریه رهبری تمام عیار بر فرسودگی شغلی: ارائه الگوی ساختاری) مورد مطالعه: اساتید موسسات تحصیلات عالی خصوصی شهر هرات( (چکیده)
17 - Study of the expression of a pluripotency-associated Long non coding RNA in Embryonic germ cells (چکیده)
18 - شناسایی یک توالی غیر کد شونده بلند در سلول های زایای رویانی (چکیده)
19 - Effect of probiotic (Bifidobacterum and Streptococc) on performance and serum parameters of broiler chickens (چکیده)
20 - 31P-NMR Assignments in Some New Diazaphosphorinanes and Diazaphospholes (چکیده)
21 - Synthesis and Spectroscopic Study of Some New Phosphoramidates, Crystal (چکیده)