بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Zahra Rezai Marand


موارد یافت شده: 9

1 - Study of magnetic and structural and optical properties of Zn doped Fe3O4nanoparticles synthesized by co-precipitation method for biomedicalapplication (چکیده)
2 - Construction of an Amperometric Glucose Biosensor by Immobilization of Glucose Oxidase on Nanocomposite at the Surface of FTO Electrode (چکیده)
3 - SiO2@Cu2O core-shell nanoparticles–chitosan composite based on glucose biosensor (چکیده)
4 - Amperometric glucose biosensor based on adsorption of glucose oxidase at Fe3O4-Chitosan nanocomposite FTO glass plate (چکیده)
5 - مطالعه خواص الکترو شیمیایی و مورفولوژی سطحی فیلم نانو کامپوزیت چیتو سان-اکسید آهن (Ch-Fe3O4) بر روی بستر (FTO) (چکیده)
6 - نانو کامپوزیت نووین چیتو سان-اکسید آهن (Ch-Fe3O4 )تهیه شده به روش سنتز بیرونی و بررسی ساختارفونونی آن با استفاده از طیف سنجی FTIR (چکیده)
7 - Simple Synthesis of Superparamagnetic MagnetiteNanoparticles and Study of Their Magnetic, Optical and Structural Properties for Biomedical Applicationsl (چکیده)
8 - Effect of Zn Doping on Structural and Optical Properties ofFe3O4 Nanoparticles Prepared by Co-Precipitation Method (چکیده)
9 - تاثیر میزان آلاییدگی Znبرخواص ساختاری نانو ذرات اکسیدآهن (فاز مگنتایت)تهیه شده تحت خلا (چکیده)