بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: gholamhossein khorrami


موارد یافت شده: 14

1 - Structural and optical properties of (K,Na)NbO3 nanoparticles synthesized by a modified sol–gel method using starch media (چکیده)
2 - The effects of different polymerization agents on structural and optical properties of (K0.5Na0.5)NbO3nanopowders synthesized by a facile green route (چکیده)
3 - Structural and optical properties of KNN nanocubes synthesized by a green route using gelatin (چکیده)
4 - بررسی خواص دیالکتریکی سرامیک باریم کلسیم تیتانات (چکیده)
5 - A facile sol–gel approach to synthesize KNN nanoparticles at low temperature (چکیده)
6 - Optical and structural properties of X-doped (X = Mn, Mg, and Zn) PZT nanoparticles by Kramers–Kronig and size strain plot methods (چکیده)
7 - مشخصه یابی و مقایسه پودر PZT تهیه شده با روشهای حالت جامد و سل ژل (چکیده)
8 - سنتز و بررسی اثر دمای کلسینه بر خواص ساختاری و فروالکتریک نانو پودر Ba(Zr, Ti)O3 (چکیده)
9 - سنتز وبررسی خواص ساختاری ودی‌الکتریک نانو پودر BaTiO3وBaZr0.05Ti0.95O3 (چکیده)
10 - Synthesis and structure of PMN–PT ceramic nanopowder free from pyrochlore phase (چکیده)
11 - سنتز و مشخصه یابی اپتیکی و ساختاری نانو پودر PZT به روش احتراق ژل (چکیده)
12 - مشخصه یابی نوری و ساختاری نانو پودر PZT تهیه شده با دو روش سل ژل و هم رسوبی (چکیده)
13 - مقایسه خواص اپتیکی و ساختاری سرامیکPZT تهیه شده به دو روش سنتی و سل ژل (چکیده)
14 - Microstructural and optical characterization of PZT nanopowder prepared at low temperature (چکیده)